Fåglar och fladdermöss

Rättsläget bedöms vara att om det finns artskyddade fåglar i området måste ansökan innehålla uppgifter som motsvarar det som krävs för att artskyddsförordningen ska vara uppfylld. Om det visar sig att det finns artskyddade fåglar (häckande, födosökande eller som annars uppehåller sig på platsen) som enligt Vindvals rapport 6467 är känsliga för vindkraftverk och de eller deras livsmiljöer kan skadas så kan platsen vara otillåten för vindkraftverk.

Det ska vidare göras en helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal som även den kan leda till att platsen är otillåten. Om underlaget visar att arterna inte finns eller inte påverkas eller skadas kan vindkraftverken tillåtas. Bara förbiflygning av örn diskvalificerar inte en plats. Läget avseende fladdermöss är liknande, om området är lämpligt för fladdermöss ska det finnas ett underlag så att man kan bedöma påverkan på fladdermöss. För att skydda fladdermöss kan det ställas krav på avstängning av verken sommartid vid låga vindhastigheter. Sådant stoppvillkor kan dock vara otillräckligt i fall där fladdermustätheten är mycket hög och där sällsynta arter samt flera högriskarter har påträffats. (Då är platsen kanske inte lämplig).

MÖD 2022-04-26, M 610-21 Stora Lönhult och Brokafall, Aneby

I ett mål om tillstånd till fem vindkraftverk har MÖD instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att ett av verken inte kan tillåtas på grund av risken för otillåten påverkan på en närbelägen tjäderspelplats. Därvidlag har de kommande ändringarna i artskyddsförordningen ansetts sakna betydelse, då en sådan placering skulle strida mot artikel 5d i fågeldirektivet om förbud mot avsiktliga störningar av betydelse för arten.

Bakgrund:
MPD/Östergötland meddelade 2017 tillstånd till en gruppstation om fem vindkraftverk. Efter överklaganden från enskilda och en miljöorganisation avslog MMD/Växjö ansökan med hänvisning till otillåten påverkan på arter av fladdermus. MÖD ändrade och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen då man ansåg att verksamheten kunde tillåtas med användningen av stoppteknik, så kallad BAT-mode. Därefter meddelade MMD/Växjö tillstånd för fyra av vindkraftverken, men ansåg att ett verk (nr 4) låg för nära en skyddsvärd tjäderspelplats och därför var förbjuden enligt 4 § artskyddsförordningen och den rättspraxis om skyddsavstånd som utvecklats under den bestämmelsen (jfr. MÖD 2019-12-16; M 1845-19). Bolaget och enskilda överklagade till MÖD, varvid bolaget begärde vilandeförklaring till dess de nya reglerna i artskyddsförordningen hade trätt i kraft den 1 oktober 2022.

MÖD: 
MÖD avslog yrkandet om vilandeförklaring och fastställde underrättens dom med ändring av ett villkor om iskast.

Domskäl:
Verk 4 ligger 400 meter från en tjäderspelplats som är särskilt skyddsvärd för fågelns fortbestånd i området. Den föreslagna placeringen kan därmed medföra sådana störningar för arten att spelplatsens kontinuerliga ekologiska funktion som fortplantningsområde skadas eller förstörs. Risken för en sådan störning är så pass förutsebar och sannolik att den får ses som avsiktlig. Störningen riskerar också att påverka den lokala tjäderpopulationen negativt, varför den inte saknar betydelse för att uppnå syftet med fågeldirektivet. Vid en sådan bedömning skulle etableringen av verk 4 komma i konflikt med artikel 5d i fågeldirektivet, varför den kommande ändringen av artskyddsförordningen saknar betydelse.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss

Sökord:
Stora Lönhult, Brokafall, artskydd, tjäder, tjäderspelplats, skyddsavstånd, avsiktlig störning, 4 § artskyddsförordningen, 2 kap. 6 § miljöbalken

MÖD 2020-10-20, M 10548-19 Lilla Kulleryd i Ronneby

Ett förbud av en tillsynsmyndighet mot ett vindkraftverk utan tillstånd underkändes av MÖD då utredningen visade att det inte skulle uppstå beaktansvärd skada på fladdermössen i området. Domstolen bestämde dock att stoppreglering (BAT-mode) skulle användas och förutsatte att verksamhetsutövaren fortlöpande skulle undersöka påverkan på arter samt att tillsynsmyndigheten skulle kontrollera detta.

Bakgrund:
Det 100 meter höga vindkraftverket bedrivs som en C-verksamhet efter beslut enligt MB. Med stöd av 26 kap. 9 § MB förbjöd Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby fortsatt drift genom beslut 2019-04-24 (§ 88). Beslutet fastställdes av länsstyrelsen (Lst/Blekinge 2019-06-03; 505-2283-19), men upphävdes av MMD/Växjö (2019-09-20; M 2741-19).

MÖD:
MÖD ändrade MMDs dom enbart på så sätt att driftsreglering föreskrevs av hänsyn till fladdermöss, så kallat BAT-mode. Domskäl: Utredningen som bolaget presenterat är tillräcklig för att bedöma påverkan på fladdermöss och fåglar. Även om det förekommer flera rödlistade fladdermöss i området är det visat att verksamheten inte medför någon beaktansvärd risk för dessa arter om stoppreglering används. Inte heller föreligger någon otillåten risk enligt AF för häckande och födosökande havsörnar i området. De vaga uppgifterna om berguvar kan heller inte läggas till grund för ett förbud mot verksamheten. MÖD förutsatte dock att verksamhetsutövaren inom ramen för sin egenkontroll regelbundet inventerar påverkan på fladdermöss och fåglar samt att miljönämnden kontrollerar att så sker. Om det visar sig att påverkan är större än vad som förutses i domen kan nämnden besluta om justering av stoppregleringen, ytterligare försiktighetsmått eller förbud mot verksamheten.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss.

Sökord:
Lilla Kulleryd, artskydd, fladdermöss, havsörn, berguv, tillsynsföreläggande, BAT-mode, 26 kap. 9 § MB.

MÖD 2019-12-16, M 1845-19 Västervik

8 verk 200 m totalhöjd

Frågor om påverkan på tjäder, nattskärra och storlom. Dessa fågelarter är upptagna i bilaga 1 till artskyddsförordningen.

Det finns sumpstråk och sumpskogar knutna till tjäderspelplatsen som är lämpliga fortplantningsområden för tjäder. Krävs därför ytterligare skydd för tjädern (utöver vad under instanserna föreskrivit). MÖD föreskriver att inga vindkraftverk får placeras inom en skyddszon för tjäder, som sträcker sig en kilometer från tjäderspelplatsens ytterkant, samt att vindkraftverkens vingar inte får överskrida gränsen till skyddszonen. Inga vägar inom skyddszonen för tjäder. Vidare angavs vissa begränsningar i tid för arbeten relaterat till skyddszonen.

MÖD instämde i MMD:s bedömning om Nattskärra och storlom. Naturvårdsverkets rapport 6740 ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss” ska beaktas. Bestånd på över två spelande hannar per kvadratkilometer undantas från vindkraftsutbyggnad. I nu aktuellt fall var det 1,14 spelande hannar per kvadratkilometer vilket inte var skäl att undanta området.

Storlom fanns inte i området och utgjorde därmed inte hinder för tillstånd.

Med angivna begränsningar var platsen lämplig och uppfyllde MB 2:6 och var förenlig med artskyddsförordningen.

 

MÖD 2019-05-09, M 4293-18 Grönhult, Tranemo och Gislaved

13 verk 201 meter höga

Tjäderspelplats med sju tuppar hindrade placering på ett delområde.

MÖD 2019-04-01, M 9258-17 Fjällberg, Lycksele, Åsele

Målet handlar i huvudsak om rennäring men visst uttalande om fladdermöss.

Fladdermusvillkor har satts utan att inventering gjorts (fladdermöss mindre vanliga i den delen av landet). Tillsynsmyndigheten gavs rätt att göra avsteg från fladdermusvillkor.

MÖD 2019-01-21, M 2579-17 Torsås

Fråga om påverkan på fladdermöss. Fyra anmälda verk.

Det finns flera olika arter fladdermöss i området. MÖD ha funnit att föreskriven stoppreglering (15 juli–30 sept, <6 m/s, nattetid det vill säga 1 timme före solnedgång och 1 timme efter soluppgång) för närvarande är tillräcklig. Det behövs inte förbud för verken. Uppföljning av försiktighetsmåttet ska ske.

(Jämför dock även syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 6740 maj 2017, kommentar från PA).

MÖD 2018-06-13, M 7648-17 Söderhamns kommun

Fråga om påverkan på berguv, pilgrimsfalk och storlom.

I  området finns häckande pilgrimsfalk, berguv och smålom. Dessa arter är upptagna i EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG) bilaga 1 och rödlistade, där pilgrimsfalk och smålom är klassade som nära hotad och berguv som hotad. Enligt Vindvals uppdaterade syntesrapport ”Vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss” (rapport 6740) rekommenderas för pilgrimsfalk och berguv en buffertzon från vindkraftverk av minst 2 km från boplatser.

Sökanden bemötte inte nya uppgifter om fågelförekomst i MÖD utan hänvisade till inventering från 2011.

Lokaliseringen är inte lämplig, ansökan om bygglov avslogs.

MÖD 2018-06-13, M 6313-17 Alingsås, Vårgårda kommuner

13 (11 verk) 200 meter.

Avser påverkan på fiskgjuse. Fiskgjusen var inte hotad och det förekom endast ett par fiskgjusar i området som bestod av produktionsskog. Etableringen var tillåten utan att komma i konflikt med artskyddsförordningen. Hänsyn till fiskgjusen skulle dock tas så att två verk som riskerade att blockera vägen för födosök inte fick uppföras. Med den inskränkningen kunde vindkraftverken tillåtas.

MÖD 2018-06-18, M 4249-17 Stenungsunds kommun

Tre verk, 180 meter. Fråga om fiskgjuse.

Verken har ansetts tillåtliga då avståendet till fiskgjusbon varit tillräckligt långt (1 km). Vidare var flygvägar till viktiga fiskevatten för det häckande paret i öster till stor del fria från vindkraftverk (tekniskt råd i MÖD skiljaktig bland annat i fråga om flygvägar för födosök och om utredning varit tillräcklig).

MÖD 2018-06-26, M 5061-17 Ronneby kommun

Fråga om påverkan på havsörn, berguv och fladdermöss.

Klaganden har visat på boplatser för havsörn och berguv inom 2 km samt gynnsamt för fladdermöss. 11 av 19 fladdermössarter varav flera högriskarter hittades. Sökanden har åberopat besök utfört under fyra timmar och någon egentlig inventering har inte skett. Nämnda djurarter kommer att påverkas negativt av vindkraftverken. Inte utrett att lokaliseringen är lämplig. Ansökan om bygglov avslogs.

MÖD 2018-05-18, M 4319-17 Stenungsunds kommun

10 verk 220 m. Uppdelat på två grupper.

Fråga om lämplig lokalisering i förhållande till såväl kända häckningsplatser för havsörn som potentiella platser. Tillstånd gavs i länsstyrelsen (MPD) och stod sig i MMD. I MÖD hade länsstyrelsen medgett ändring samt Naturvårdsverket yttrat sig.

Det fanns tre kända häckningsplatser för havsörn inom 3-6 km. Möjligen fanns det sådana även närmare men det går inte att fastställa. Hänsyn ska dock även tas till mer än kända platser. Hög havsörnsaktivitet i området som sådant ska beaktas. Det var ett kärnområde för den regionala havsörnspopulationen. Lokaliseringen är inte förenlig med 2 kap. 6 § MB, MÖD ändrade  underinstanserna och avslog ansökan.

Även tjäder, nattskärra och berguv nämns men bedöms inte av MÖD.

MÖD 2018-01-10, M 7914-14 Gotland

De sex verken var anmälda till kommunen och hade då godtagits, vidare hade man fått Natura 2000-tillstånd. Ytterligare skriftväxling hade skett med länsstyrelsen om bland annat artskydd. Detta var 2009–2011. Därefter frågade bolaget 2016 länsstyrelsen om de beslut som hittills meddelats för verksamheten var tillräckliga. Länsstyrelsen svarade då att det krävdes artskyddsdispens. Bolaget överklagade.

MÖD konstaterade att beslutet var överklagningsbart. MÖD angav vidare att beslutet inte var föranlett av någon ansökan och inte heller var ett tillsynsbeslut och att länsstyrelsen inte hade rätt att fatta ett sådant beslut. Länsstyrelsen hade därmed gått utöver vad den har rätt att göra enligt miljölagstiftningen. Beslutet upphävdes.

MÖD 2017-11-06, M 3892-17 Helsingborg

Fråga om tillåtlighet med avseende på verkens påverkan på fåglar och fladdermöss.

Mycket röd glada i området, även en del andra rovfågelsarter (ormvråk, tornfalk brun kärrhök). Fladdermusinventeringen visar att fem högriskarter som är särskilt utsatta för risk för kollisioner med vindkraftverk finns i närområdet (nordfladdermus, dvärgpippistrell, större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och sydfladdermus). Sverige inhyser cirka 10 procent av världspopulationen av röd glada, vilket ger Sverige ett högt skyddsansvar för att trygga artens fortlevnad.

Området har en mycket hög aktivitet av både skyddsvärda fågelarter och fladdermöss. Platsval och att undvika att bygga på särskilt känsliga områden är bästa skyddet för arterna. Stoppreglering (BAT-mode) räcker inte där fladdermustätheten är mycket hög och där sällsynta arter samt flera högriskarter har påträffats.

Sökanden har inte visat att platsen är lämplig (MB 2:6). Med ändring av underinstanserna upphäver MÖD tillståndsbeslutet och avslår ansökan om tillstånd.

MÖD 2017-05-08, M 5329-16 Skaftåsen Härjedalen

Kungsörn

Det aktuella verksamhetsområdet ligger cirka 3 km från två kungsörnsbon. Det krävdes inte ytterligare skydd och kungsörnen var inte skäl att säga nej till verken.

MÖD 2016-12-21, M 1413-16 Vindpark Holmevattnet Dals-Eds och Färgelanda

I huvudsak fråga om tjäderspelplats i närheten av etableringen, samt nattskärra och smålom.

MÖD uttalade bland annat följande.

Nio spelande tjädertuppar har observerats i området, med en större spelplats om cirka 10 ha i den södra kanten av området mellan verksplatserna 2–4 och 6. Spelplatsen ligger med sitt centrum mellan 150–750 m från de närmsta verksplatserna. Så stora tjäderförekomster och spelplatser är ovanliga så långt söderut i Sverige. Ytterligare spelplats finns, området är rikt på tjäder. Tjädern har en begränsad manövreringsförmåga och kolliderar förhållandevis ofta med vindkraftverkstorn eller slungas till marken av turbulensen från rotorbladen. Tjädern anses särskilt störningskänslig på spelplatsen och Naturvårdsverket rekommenderar en skyddszon på 1 km mellan vindkraftverk och större tjäderlekar (fler än 5 tjädertuppar). Det är ovanligt att det i dessa delar av landet finns en så rik tjäderförekomst. Området är därför särskilt skyddsvärt. Att enbart studera hur vindkraftverken påverkar tjädern är inte tillräckligt.

Inventeringen av nattskärra skedde bara vid ett tillfälle vilket är en brist.

Beskrivning av smålom, som finns i området, är bristfällig.

MÖD:s bedömning blev att den ovanligt höga tjäderförekomsten i kombination med bristerna i fråga om utredningen av nattskärra och smålom medför att sökanden inte visat att platsen är lämplig. Ansökan avslås.

MÖD 2016-11-28, M 946-16 Ludvika

Fråga om förbud mot avverkning med mera under perioden 20 maj–15 september med hänsyn till fågellivet behövs eller inte.

MÖD bedömde att förbudet behövdes med hänsyn till nattskärran som är en av de särskilt skyddsvärda arterna i fågeldirektivet och fridlyst. Den avsatta tiden motsvarar nattskärrans häckningsperiod. Nattskärran är sällsynt i det aktuella området (Dalarna).

MÖD 2016-10-12, M 3668-16 Öland

Anmälningsärende. Fråga om fågelinventeringen varit tillräcklig.

Utredningen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma om verksamheten är tillåtlig, inklusive uppgifter om påverkan på fåglar. utredningen ska baseras på områdets betydelse som fågellokal samt kända uppgifter om förekomst av fåglar i området.

Befintlig höghöjdsrygg skapar vindförhållanden som är gynnsamma för bland annat rovfåglar. Stor mängd olika rovfåglar har setts och rapporterats in i det direkta närområdet. Arter som är upptagna i bilaga 1 till rådets direktiv (79/409/EU) om bevarande av vilda fåglar har funnits och dessa är särskilt skyddsvärda. Områdets karaktär och uppgifter om rödlistade arter medför således att höga krav kan ställas på utredningen.

Två fågelinventeringar har utförts, dock ej under tid som är lämplig för att studera bivråk. Ifråga om havsörn och röd glada är inventeringsresultatet otydligt och innehåller delvis motstridiga uppgifter.

Underlaget var inte tillräckligt för att bedöma tillåtligheten. Målet återförvisades till kommunen för fortsatt handläggning.