Förenlighet med kommunens översiktsplan

Mark- och miljödomstolen (MÖD) har uttalat att det är viktigt med förankring i kommunens översiktsplan (ÖP) och betonat betydelsen av en väl underbyggd fördjupad översiktsplan vid lokaliseringsprövningen. MÖD har vidare uttalat att andra typer av dokument som till exempel vindkraftspolicy eller liknande inte väger lika tungt som en ÖP. ÖP är inte bindande. Det ska göras en prövning av förutsättningarna i det enskilda fallet. Länsstyrelsens granskningsyttrande kan ha betydelse för tolkningen av ÖP.

MÖD 2018-05-16 – Nässjö

P 10804-17

1 verk.

Fråga om verkan av aktualiseringsbeslut av ÖP.

Tidigare tematiskt tillägg till ÖP om vindkraft sa att platsen var olämplig. Kommunfullmäktige sa vid aktualiseringsbeslut av ÖP att det tematiska tillägget inte längre var aktuellt. Tillägget ska därmed inte tillämpas. Parterna upplystes om detta i MÖD. Den generella ÖP:n anger visst område som olämpligt men vindkraftverket ligger i kanten av det området. Enligt MÖD innebär kommunens översiktsplan i nuläget – när det tematiska tillägget, "Översiktsplan för vindbruk", inte längre är aktuellt – inte hinder mot att ge bygglov för den ansökta åtgärden. Bygglov gavs.

MÖD 2016-11-18 – Trelleborg

P 3659-16

Kommunen hade avslagit bygglovsansökan för ett vindkraftverk bl.a. p.g.a. den inte stämde med ÖP:s riktlinjer om att kommunen ska verka för att vindkraftverk placeras i grupper. MÖD bedömde att bara den omständigheten att ett verk inte ingick i en grupp inte var tillräckligt för avslag. En riktlinje utformad på det sättet i en översiktsplan kan inte i sig utgöra hinder mot att bygglov ges. Målet återförvisades till MMD för fortsatt prövning. Jfr även MÖD den 30 november 2012 i mål P 78-12, Eslöv med annan utgång men troligen med annorlunda utformning på ÖP:n.

MÖD 2015-04-15 – Lilla Edet

P 1433-15

Betydelsen av utpekande av riksintresse och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Av utpekande som riksintresse följer inte automatiskt att kommunen tvingas godta ett visst företag på den aktuella platsen. En ÖP är inte bindande men ger uppgift om markanvändningen både från kommunen och, genom länsstyrelsens granskningsyttrande, från staten. Området har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindkraft. Lst har i granskningsyttrandet till nu aktuell ÖP inte haft invändningar mot att kommunen inte redovisat riksintresse för vindkraft i området utan istället framhållit allmänhetens intresse av frilufts- och strövområde. Den i ÖP angivna markanvändningen ska tillämpas eftersom lst inte ifrågasatt den i granskningsyttrandet. Att äldre dokument om vindkraft angett ngt annat ändrade inte på det. Vid det förhållandet instämde MÖD i MMD:s bedömning att vindkraftverken inte skulle tillåtas.

MÖD 2014-11-05 – Strömstad

M 2762-14

P 2761-14

Bygglov enligt PBL och anmälan enligt miljöbalken. Fem verk om högst 150 meter.

Kommunens miljö- och byggnämnd avslog bygglovsansökan och förbjöd verken enligt miljöbalken med hänvisning till bl.a. ÖP. Länsstyrelsen upphävde avslaget och förbudet, MMD fastställde avslaget och förbudet. MÖD gick på länsstyrelsens linje och upphävde avslaget och förbudet.

MÖD anförde bland annat följande. MÖD har flera gånger betonat betydelsen av en väl underbyggd fördjupad översiktsplan vid lokalisering av vindkraft. Som en utgångspunkt måste översiktsplanen i och för sig kunna fungera styrande vid vindkraftsetableringar inom en kommun. MÖD går emellertid sedan vidare och säger att översiktsplanen med dess tillägg inte är bindande vid lokaliseringsprövningen utan anmälningsärendet enligt miljöbalken och bygglovsansökan enligt PBL ska prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. I förevarande fall bedömer MÖD att etableringen inte står i strid med vad som redovisats om konkurrerande intressen i ÖP. ÖP utgör inte hinder för bygglovet eller skäl för förbud enligt miljöbalken. Bygglov för verken kan inte avslås på de grunder kommunen angett. Återförvisning till kommunen för fortsatt handläggning av bygglovsansökan och anmälningsärendet enligt miljöbalken.

MÖD 2013-02-05 – Sölvesborg

M 8116-12

Ett vindkraftverk var tillåtligt (anmälningsärende enligt miljöbalken), återförvisades för meddelande av försiktighetsmått.

Miljönämnden (Blekinges Miljöförbund) förbjöd uppförandet av vindkraftverket främst med hänvisning till kommunens ÖP. Lst höll med i den bedömningen. MMD och MÖD menade däremot att verket inte skulle försvåra det utvecklingsområde som angavs i ÖP för det aktuella området. Förbudet upphävdes. Boverket stödde i yttrande till MÖD kommunens linje men det ändrade inte utgången i MÖD.

MÖD 2013-01-25 – Lomma

P 3385-12

Bygglov medgavs (eg. återförvisning till kommunen) för fem vindkraftverk på 125 m totalhöjd trots vissa uttalanden i ÖP om att storskalig vindkraft inte var möjlig.

Kommunen avslog bygglovsansökan medan MMD och MÖD ansåg att det gick att bevilja bygglov.

När ansökan inleddes gällde ÖP 2000 men den ersattes senare av ÖP 2010 som vann laga kraft 2011. I ÖP 2010 anges att storskaliga vindkraftsetableringar inte är möjliga inom kommunen. MÖD anslöt sig till MMD som angav att ett allmänt förbud mot etablering av vindkraft inte kan hindra ett bygglov för fem vindkraftverk om förhållandena på platsen kan anses lämpliga. ÖP 2010 saknar sådana vägledande uppgifter om vindkraft som kan läggas till grund för prövningen i ett bygglovsärende. ÖP får därmed inte någon nämnvärd betydelse vid prövningen av aktuell bygglovsansökan, som istället får göras direkt mot bestämmelserna i 2 och 3 kap. ÄPBL. MÖD konstaterad att landskapsbilden skulle påverkas men inte så mycket att bygglov skulle nekas. Natur- och kulturvärden som utgjorde hinder fanns inte. Buller skuggor reflexer var inte betydande så att bygglov skulle nekas.

MÖD 2012-11-30 – Reslöv Eslövs kommun

P 78-12

Frågan om ÖP:s aktualitet och påverkan av pågående omarbetning av ÖP samt tillämpning av 2 och 3 kap. ÄPBL.

Bygglovsansökan för två vindkraftverk avslogs.

En ÖP gäller först sedan beslutet att anta den vunnit laga kraft (4:12 ÄPBL) därför ska man inte tillämpa ett förslag till nytt tematiskt tillägg till ÖP som ställts ut men ännu inte antagits. MÖD säger vidare att ett långt gånget omarbetningsförslag av ÖP kan påverka aktualiteten av den antagna ÖP:n men i detta fallet hade kommunen avsett att omarbeta även det utställda förslaget. Det var därför riktigt att använda den gällande ÖP 2001. MÖD upprepade sedan (trots att planen var antagen 2002) vad som gällt sedan tidigare nämligen att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse för bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet. I ÖP fanns krav på avstånd till andra vindkraftverksgrupper som inte uppfylldes dessutom omfattade ansökan bara två verk medan ÖP sa 3-5 verk per grupp. MÖD tillade även att iakttagelser vid synen gav ytterligare stöd för att den aktuella platsen var olämplig för etablering av vindkraftverk med hänsyn till bland annat olägenheter för de kringboende. Bygglovsansökan avslogs med hänvisning till 2 och 3 kap. ÄPBL. MÖD har uttalat att det är gällande ÖP som ska tillämpas.

MÖD 2012-07-04 – Gotland Mästermyr

M 8344-11

Bland annat frågan om utpekande i ÖP

Ansökan avslogs.

Ansökan avsåg tio vindkraftverk på den västra delen av Mästermyr på Gotland. Den nordvästra delen av Mästermyr är utpekad av Energimyndigheten som varande av riksintresse för vindbruk. Vidare hade Gotlands kommun i tillägg till ÖP pekat ut området som lämpligt för vindkraft. Den aktuella platsen omfattades inte av något annat riksintresse även om det i närheten fanns riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden. Det var alltså inte fråga om någon avvägning mellan riksintressen.

MÖD bedömde dock att Mästermyrs betydelse som fågellokal och den störning som vindkraften kunde medföra på fågellivet skulle leda till ansökan avslogs. MÖD pekade särskilt på riskerna för havs- och kungsörn. Det hjälpte då inte att området var utpekat som riksintresse för vindbruk eller att det var utpekat i kommunens ÖP.

MÖD 2012-05-29 – Gullberg Söderhamn

M 7639-11

Bland annat fråga om avsaknad av utpekande i kommunens ÖP

Ansökan avsåg nio verk och avslogs.

Landskapsbilden i området är inte formellt skyddad men nämns i anslutning till riksintresset Ljusnans dalgång i översiktsplanerna för både Bollnäs och Söderhamns kommuner. Platsen ingår inte i något kommunalt intresseområde för vindkraft. Området var inte utpekat som något riksintresse enligt 3-4 kap. miljöbalken och inte heller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Den valda platsen har inte heller pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är utpekat riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. En etablering inom riksintresseområdet skulle medföra en väsentligt mindre påverkan på landskapsbilden än det valda läget. Lokaliseringsregel i 2 kap.6 § miljöbalken var inte uppfylld.

Del av avslaget kan tillskrivas att platsen inte var utpekad som lämplig för vindkraft i kommunal ÖP samtidigt som ett närliggande område var det.

MÖD 2010:38 2010-10-14 – Glötesvålen

M 10316-09

30 vindkraftverk skulle byggas på ett fjäll med höga naturvärden och särskilda geologiska formationer.

MÖD framhöll att vindkraft bidrar till hållbar utveckling MB 1:1 och att Sverige har krav på sig p.g.a. EU:s klimatåtagande och framhöll vidare bl.a. att placeringen var lämplig enligt kommunal ÖP,

Tillstånd medgavs.

MÖD 2009:4 2009-03-10 – Kävlinge

M 4784-08

Fråga om tyngden av vindkraftspolicy jämfört med ÖP

Tillståndsärende. De tre verken har befunnits tillåtliga.

Vindkraftverken stred inte mot ÖP men stred mot särskild policy som dock inte var förankrad på samma sätt som ÖP. En sådan policy har inte samma tyngd som ÖP. Tillstånd gavs.

MÖD 2007:47 2007-12-12 – Borgholm Öland

M 2602-07

Vindkraft och kulturmiljö

Fyra vindkraftverk skulle byggas på Öland.

Hela Öland är utpekat enl. MB 4:2 och riksintresse enligt MB 4:1. Etableringen skulle ske i anslutning till område som är riksintresse för kulturmiljövården enl. MB 3:6. Riksantikvarieämbetets verksledning avstyrkte etableringen. MÖD konstaterar att - området redan är påverkat av modern samhällsbyggnad på grund av kraftledningar, moderna ekonomibyggnader, dammanläggning och vindkraftverk - utpekande riksintresse enl. ovan inte är hinder - turismens och friluftslivets stora värden äventyras inte av vindkraftverken - eftersom landskapet redan är påverkat kan verken tillåtas. - verken stämmer med den kommunala ÖP:n Tillstånd medgavs.

MÖD 2005:2 2005-01-12 – Eslöv

M 440-04

Vindkraft, landskapsbild och ÖP

Målet gällde tillståndsansökan för två verk på 600 kW vardera med 87 meters totalhöjd, avståndet tillbostäder var 400-500 meter. Ansökan avslogs.

Ansökan avslogs i MÖD, tillstånd gavs i underinstanserna. Avgörande för MÖD:s bedömning var att platsen inte stämde med kommunens ÖP, risk för buller och skuggbildning samt att verken kunde utgöra ett dominerande inslag i det flacka jordbrukslandskapet med småskalig bebyggelse.