Kulturminneslagen

Nedanstående rättsfall är exempel på en fråga som kan avgöras enligt kulturmiljölagen.

KR Jönköping 2013-10-21 – Fornlämning Fredriksdal Malmbäck Nässjö kommun

3512-12

Ansökan enligt kulturminneslagen om ingrepp i fornlämning (fossil åker) för etablering av vindkraft har avslagits.

Kammarrätten uttalade följande.
Ingrepp i fast fornlämning kan bara förekomma om det finns tunga skäl för det jämfört med fornlämningens betydelse. Varje ingrepp bör minskas till minsta möjliga. Bevarandet av aktuell fornlämning hindrar inte utbyggnad av vindkraft på andra platser. Den aktuella fornlämningen är av stor betydelse och sökanden får tåla ingreppet att inte få bygga vindkraft på fornlämningen.