Rätt att överklaga

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i ett antal avgöranden slagit fast att talerätt för att överklaga ett vindkraftstillstånd (9 resp. 11 kap. miljöbalken) har funnits för boende på mellan 1,7- 3 km avstånd, MÖD har dock i ett senare avgörande nekat talerätt för en boende på 2 km avstånd. Praxis för att erkännas talerätt får därmed sägas variera mellan 2-3 km och får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet med ledning av hur påverkad den klagande kan tänkas bli av verksamheten.

Ledning för att bedöma om man blir påverkad bör tas ifrån HD:s uttalanden i NJA 2004 s 590. Se även vad HD uttalat i NJA 2012 s 921 där HD avgjort att boende ca 11-12 km från en planerad vindkraft till havs inte har haft talerätt. Klagorätt har nekats för enskilda när det gäller Natura 2000-tillstånd (7 kap. miljöbalken). Föreningar som har rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har i vissa fall med koppling till EU-rätten tillerkänts rätt att överklaga tillsynsbeslut trots att dessa inte omfattas av lagrummets ordalydelse.

MÖD 2016-02-11 – Rosenholm och Horshaga i Uppvidinge kommun

P 9468-15

Upphävande av detaljplan för gruppstation för vindkraft till havs ca 7 km från land.

Fråga om rätt för en ideell förening (MB 16:13) att överklaga beslut om upphävande av detaljplan (PBL 13:12). Även fråga om kopplingen till MB-tillstånd för vindkraft inom området och påverkan från unionsrätten om rätt till överklagande.

Rätten att överklaga gäller planer som kan antas medför betydande miljöpåverkan. MÖD uttalade att frågan om betydande miljöpåverkan ska anses föreligga måste avgöras utifrån vad som kan antas bli följden av att detaljplanen upphävs. Konsekvensen i nu aktuellt fall var att området blev oreglerat, Beslutet kan därför inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan eftersom det inte innebär att området får tas i anspråk för någon sådan verksamhet eller åtgärd som anges i 4 kap. 34 § PBL. Att upphävandet fick konsekvenser för tillståndsdomen (MB) i fråga om vindkraftverkens totalhöjd medför ingen annan bedömning eftersom prövningen av denna påverkan redan har skett i tillståndsärendet. Eftersom den ideella föreningen var part i tillståndsärendet (MB) var föreningens rättigheter enligt unionsrätten tillgodosedda i tillräcklig utsträckning.

Det var inte fråga om ett beslut som kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreningen saknade därmed klagorätt. Överklagandet avvisades.

MÖD 2015-09-29 – Hornmyran Lycksele

M 5746-15

Fråga om rätt att överklaga. Tillstånd till 9 verk

Boende på 1,8-3,2 km avstånd gavs av MÖD rätt att överklaga tillståndsbeslutet. De klagande skulle utsättas för buller på ca 30 dB(A). Att vindkraftsparken var avsedd att placeras högt i landskapet vilket medförde att den syns på långt håll vägdes in. Detta medförde som sagt klagorätt.
Boende på 8 km avstånd hade inte klagorätt. Skälet försvårande av jakt gav inte klagorätt.

MÖD 2015-06-22 – Åmål

M 1275-15

Fråga om klagorätt, hindersbelysning för sex verk med 200 m totalhöjd.

Målet gällde slutligt villkor avseende hindersbelysning. Klagande bodde 10 respektive 12 km från vindkraftsparken vilket inte gav klagorätt, de var ej berörda. Åberopande av Århuskonventionen gav ingen annan bedömning. Överklagandet skulle avvisas.

MÖD 2015-04-15 – Örebro

M 8662-14

Fråga om talerätt för organisation när det gäller beslut i anmälningsärende (det vill säga tillsynsbeslut).

En ideell förening med i och för sig bara 37 medlemmar har visat sig ha allmänhetens stöd bland annat genom att ordna utställning med tema fågelskådning (500 besökare årsbasis). Det var därmed en förening som omfattades av talerätten i MB 16:13.
Trots att det var ett tillsynsbeslut vilka inte nämns i MB 16:13 fann MÖD att föreningen fick överklaga eftersom bedömningen rörde påverkan på fåglar vilket aktualiserar artskydd och därmed även artskyddsdispens. Dispens nämns i 16:13 Beslutet omfattas av klagorätten enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, återförvisning till lst för sakprövning.

MÖD 2015-02-13 – Kalmar

M 161-15

Ideell förening hade rätt att överklaga länsstyrelsebeslut om att inte ansöka om omprövning av ett tillstånd

Ett bolag har ett tillstånd till 8 vindkraftverk. En förening begärde hos länsstyrelsen att tillståndet skulle återkallas eller omprövas. Länsstyrelsen beslutade att inte återkalla eller ompröva tillståndet. Föreningen överklagade till MMD som avvisade överklagandet. Föreningen överklagade vidare till MÖD som konstaterade följande. Klagande är en sådan ideell förening som har rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken. Avvisningsbeslut ska undanröjas och målet återförvisas till MMD för prövning i sak.

MÖD 2015-02-05 – Tranås

M 5330-14 

Anmälningsärende. Fråga om rätt att överklaga.

Frågan om bullerstörningar och skuggor från verken hade prövats i ett tidigare mål och då funnits inte utgöra hinder för verken. De närboende inledde ett nytt ärende där de åberopade risk störning på fladdermöss. Deras överklagande av nämndens beslut till länsstyrelsen avvisades eftersom fladdermöss ansågs vara ett allmänt intresse.

MÖD uttalade att mot bakgrund av att klagandena äger eller bor på fastigheter i omedelbar närhet till vindkraftverken får de anses berörda av nämndens beslut på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga det. Målet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

MÖD 2014-03-18 – Kollanda Ale

M 11609-13

Målet rör inte vindkraft, men rör rätten att överklaga tillsynsbeslut

En förening överklagade ett tillsynsbeslut och MMD avvisade överklagandet. MÖD sa ung följande.
Det var ett tillsynsärende men beslutet rörde frågan om dispens från artskyddsförordningen liksom frågor med koppling till bl.a. art- och habitatdirektivet. Beslut om dispens nämns uttryckligen i 16 kap. 13 § miljöbalken. Länsstyrelsen har i sitt beslut, förutom att förordna om att bolaget ska vidta vissa åtgärder, även angett att man inte har för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Detta beslut omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen. Att länsstyrelsen i sin redogörelse för ärendet angivit att beslutet
endast rör det tidigare meddelade beslutet förändrar inte denna bedömning. MÖD fann att föreningen skulle tillerkännas klagorätt. Föreningen uppfyllde 16 kap. 13 § miljöbalken och hade rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Återförvisning till MMD för sakprövning.

MÖD 2013-10-07 – Alvaret Öland

M 2079-13

Enskilda har inte haft rätt att överklaga Natura 2000-tillstånd (7 kap. 28 a § miljöbalken)

Överklaganden från enskilda markägare ca 1 km från verken avvisades. Enskilda kan inte åberopa 16 kap. 13 § miljöbalken. De hade inte heller klagorätt enligt 16 kap. 12 § miljöbalken. En Natura 2000-prövning tar sikte på allmänna intressen. Oavsett hur nära den prövade verksamheten den enskilda bor kan beslutet i Natura 2000-ärendet alltså inte anses angå denne.
(En domare i MÖD var skiljaktig).

NJA 2012 s 921 HD 2012-12-18 – Taggen Hanöbukten

Ö 4925-11

Målet gällde 83 vindkraftverk till havs. Talerätt nekades bland annat enskilda boende på 11-12 km. HD uttalade dessutom bl.a. följande: 1. De som inte hade överklagat MMD:s tillståndsdom hade inte rätt att överklaga MÖD:s avgörande. De avvisades i HD. 2. Om en organisation svarar mot de uppställda kriterierna i 16 kap. 13 §, har den rätt att överklaga. Om den däremot inte svarar mot kriterierna, får det göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 3. Enskilda boende på 11-12 km avstånd som klagat ansågs inte berörda eftersom olägenheterna för dem är helt obetydliga i rättslig mening. Vindkraftsparken kommer inte att leda till sänkta marknadsvärden på deras fastigheter, ett förhållande som annars hade kunnat ge dem rätt att överklaga. Att begränsa det fria synfältet över havet och på så sätt påverka landskapsbilden ger inte de enskilda klagandena en rätt att överklaga. Det var rätt att avvisa deras överklaganden. 4. En förening med ca 10 medlemmar och som inte på annat sätt kunde påvisa allmänhetens stöd hade inte klagorätt. 5. Ej prövningstillstånd för organisation som hade talerätt.

NJA 2004 s 590

NJA 2004 s 590

Talerätt enligt miljöbalken i allmänhet

HD har i rättsfallet uttalat att talerätt enligt miljöbalken tillkommer den som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den planerade verksamheten om risken inte kan anses vara enbart teoretisk eller helt obetydlig.

MÖD 2011-10-14 – Taggen Hanöbukten

M 5757-11

Numera avgjort av HD, se NJA 2012 s 921 ovan

MÖD 2009:11 2009-03-17 – Kårehamnsporten

M 5960-08

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende på 4 respektive 8 km avstånd (över vatten) från en planerad vindkraftspark har bedömts inte ha talerätt, överklagandena har därmed avvisats.

MÖD 2008:30 2008-06-25 – Trolleboda Kalmarsund

M 3887-08

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende på 7,5 km avstånd (över vatten) från en planerad vindkraftspark har bedömts inte ha talerätt, överklagandena har därmed avvisats.

MÖD 2005:59 2005-11-03 – Utanför Näsudden

M 9505-04

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende 2,5 km från vindkraftverken hade rätt att överklaga då de kunde drabbas av buller.

MÖD 2006:66 2006-11-20 – Hud Tanum

M 6218-06

Talerätt avseende vindkraft (land)
En klagande hade som grund för sin talerätt i ett överklagande åberopat att landskapsbilden skulle störas om vindkraftparken kom till stånd. Den klagandes bostad låg minst två (2) kilometer från vindkraftverken. Miljööverdomstolen ansåg inte att den klagande var berörd av verksamheten på ett sådant sätt att hon hade rätt att överklaga domen trots att verken kunde ses från fastigheten. Överklagandet avvisades.

MÖD 2005:33 2005-06-30 – Vårdkasberget Hudiksvall

M 8141-04

Talerätt avseende vindkraft (land)
Boende 1,6-3 km från vindkraftanläggningen har ansetts ha talerätt. MÖD anger att de olägenheter de klagande gör gällande inte är teoretiska eller helt obetydliga.

RÅ 2010 ref 74 2010-10-05 – Onsala rymdobservatorium

Regeringsrätten (numera HFD)
1378-08

Talerätt bygglov enligt PBL

Rätt att överklaga bygglov enligt PBL tillkommer enligt fast praxis alltid ägare till grannfastighet och därutöver den som kan bli särskilt berörd av det som avses med bygglovet. I förevarande fall klagade Chalmers som driver ett rymdobservatorium ca 16 km från platsen för det planerade vindkraftverket. RegR fann att Chalmers verksamhet kunde påverkas av vindkraftverken och att Chalmers därmed hade rätt att överklaga bygglovsbeslutet.