Samråd, formalia med mera

Formaliafrågor dyker upp i vindkraftsmål precis som i andra mål, nedanstående är exempel på formaliafrågor.

 

MÖD 2019-04-24 – Jönköping

M 8368-17

Tillsyn avseende buller från vindkraft.

Allmänheten kan anmäla störningar till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten måste lägga upp ett tillsynsärende som avslutas med ett beslut. Tillsynsbeslutet får (i den mån det gått denne emot) överklagas av en anmälare som berörs av den aktuella verksamheten. MMD har dock på eget initiativ (ex officio) prövat bullerstörningar för andra fastigheter än de som berörts av överklagandet. Det skulle MMD inte gjort. MMD:s avgörande upphävdes och tillsynsmyndighetens beslut att avsluta tillsynen utan åtgärd fastställdes.