Tidsbegränsning av tillstånd

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i tre avgöranden 2011 ställt sig bakom underinstansernas tidsgräns på 30 år. MÖD har i ett avgörande från 2014 angett att tillstånden normalt bör tidsbegränsas och accepterat en tid på 35 år.

MÖD 2015-12-08 – Falkenberg Kattegatt Offshore

M 6960-14

Tillståndet tidsbegränsades till 35 år.

Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas.

MÖD 2014-08-27 ”Treriksröset” Halmstad/Hylte/Ljungby

M 9473-14

Tillstånd för vindkraftverk ska normal tidsbegränsas.

MÖD uttalade följande.
Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas. Bl.a. eftersom den tekniska utvecklingen och ökade kunskaper kan komma att leda till ändrade miljökrav och att det därför bör finnas en möjlighet att skärpa villkoren vid en förnyad tillståndsprövning efter det att det tidigare tillståndsbeslutet har löpt ut. Vid bedömningen av vilken giltighetstid som bör gälla måste därutöver, vid sidan av vindkraftverkens tekniska livslängd, beaktas värdet av att den plats som ändå tagits i anspråk för verksamheten utnyttjas på ett sätt som är effektivt ur energianvändningssynpunkt och ur ett hushållningsperspektiv. Mot denna bakgrund finner Mark- och miljööverdomstolen att tidsbegränsningen lämpligen kan bestämmas i enlighet med bolagets förstahandsyrkande. (som var 35 år)

MÖD 2011-11-23 – Sollefteå Ragunda

M 847-11 Bodhögarna
M 825-11 Ögonfägnaden
M 824-11  Björkhöjden

Bland annat fråga om tidsbegränsning av tillstånd

Miljödomstolen tidsbegränsade tillstånden till 30 år med följande motivering. Miljödomstolen gör den bedömningen i enlighet med vad länsstyrelsen anfört inför MPD att tillstånd för förevarande slag av verksamheter normalt bör tidsbegränsas av flera olika skäl, dels på grund av att den tekniska livslängden för vindkraftverken brukar anges till omkring 30 år, och dels för att möjligheterna till en förutsättningslös prövning av villkoren vid en eventuellt fortsatt verksamhet är större vid en ny tillståndsprövning jämfört med omprövning enligt 24 kap miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen delade miljödomstolens bedömning när det gäller behovet av begränsning av tillståndet i tid. Bolagets yrkande att upphäva tidsbegränsningen avslogs.