Biodrivmedelsprogrammet

Akademi, näringsliv och institut ska genom programmet ta fram kunskap och utveckla teknik som behövs för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel producerade från lignocellulosa eller restprodukter.

Tillgång till biodrivmedel är en av flera nödvändiga pusselbitar för att uppnå målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp till 2030 och programmet ska bidra till att dessa kan produceras med effektiva processer, i Sverige, till stor del utgående från svensk råvara i form av lignocellulosa från skogs- och jordbruk och restprodukter.

Huvudområden

Programmets huvudområden är:

  • Termokemiska omvandlingsprocesser
  • Biokemiska omvandlingsprocesser
  • Systemfrågor, integrering och bioraffinaderikoncept

Mål

Följande mål finns uppsatta för programmet:

  • Den forskning och utveckling som bedrivs inom programmet leder till kommersialisering och spridning av ny teknik.

  • Den nationella kompetensen på forskarnivå inom biodrivmedelsområdet är stark och anpassad för att möte ett förväntat ökat behov av kompetent personal.

  • Svenska forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom området är effektiva och av hög kvalitet genom synergier och kunskapsöverföring mellan olika projekt.

  • Forskning och industriella erfarenheter från andra länder nyttiggörs i Sverige genom att forskare inom programmet samarbetar och interagerar med internationella aktörer på området inom akademi och industri.

Budgetram

Programmet är planerat att pågå 2017-2021 och budgetramen för perioden är 180 miljoner kronor.