Biokraft - el och värme från termisk omvandling av biobränsle och avfall

Biokraft är ett program som ska stödja forskning, utveckling och innovation. Programmet ska bidra till att el- och värmeproduktion från biobränsle och avfall möjliggör ett hållbart energisystem. Detta görs genom att ta fram och utveckla kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar på området. Under de senaste tio åren har i genomsnitt cirka 11 TWh el producerats med biobränslen.

Programmet har följande mål

  • Biokraften möjliggör ett helt förnybart och flexibelt elsystem genom att tillhandhålla planerbar elproduktion.
  • Omvandling av biobränsle och avfall till el och värme sker på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan.
  • Kraftvärmeproduktion sker i nära symbios med närliggande verksamheter för energi- och råvaruutbyte vilket ökar bioenergins resurseffektivitet.
  • Kontinuerligt kunskapsutbyte mellan näringsliv, institut och akademi, i samma bransch och företag i olika delar av värdekedjan.
  • Svensk forskning inom programmets områden fortsätter hålla hög internationell nivå.

Forsknings-, utvecklings- och teknikområden

Programmet finansierar forskningsprojekt inom:

  • Pannor, kaminer och teknik för småskalig omvandling av biobränslen för såväl värme- som elproduktion.
  • El- och värmeproduktion från kraftvärme och skogsindustriella lutpannor.
  • Material och komponenter i pannor, kaminer och andra anläggningsdelar.
  • Kombinerande processer och industriella synergier vid el- och värmeproduktion samt dessa anläggningars samspel med omvärlden.
  • Kraftvärmens funktion i samspel med övriga energisystemet.  

Budgetram

Programmet bedrivs mellan 2017 11-16 till 2023-12-31. Energimyndigheten avsätter totalt 87 MSEK till programmet, därutöver tillkommer samfinansiering från den privata sektorn.