Bränslebaserad el- och värmeproduktion

Samverkansprogrammet inom bränslebaserad el-och värmeproduktion ska genom forskning och innovation bidra till att göra omvandlingsprocesserna från biobränslen och avfall till el och värme mer effektiva och med minskad miljöpåverkan. Programmet genomförs i samverkan med Energiforsk.

Vision

Programmets vision är att el och värme från biobränslen och avfall produceras på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Med förnybara och hållbara bränsleresurser samt driftsäkra och tillförlitliga processer bidrar bioenergin till försörjningstrygghet och energisäkerhet. Produktionen anpassas till och kompletterar övrig förnybar energi.

Resultat från projekten utgör den främsta kunskapskällan för svenska aktörer vid utveckling av bränslebaserade el- och värmeanläggningar.

Syfte

Syftet med programmet är att stödja utveckling av biobränsle- och avfallsbaserade kraftvärmeanläggningar och skogsindustriella lut- och biobränslepannor. Anläggningarna ska kunna anpassas till framtida behov och krav med avseende på bränsleflexibilitet, miljöpåverkan, driftflexibilitet, tillgänglighet samt resurs- och kostnadseffektivitet.

Programmet är inriktat på fyra övergripande forskningsområden:

  • Systemteknik

  • Anläggnings- och förbränningsteknik

  • Material- och kemiteknik

  • Processtyrning