Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2-programmet)

E2B2-programmet stödjer forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. 

E2B2, som är en förkortning av energieffektivt byggande och boende, är Sveriges största forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende.

Programmet ger stöd till bebyggelsen hela energianvändning och hela livscykel. Programmet omfattar forskningsprojekt inom både bostäder och lokaler - där produktion, renovering, ombyggnation och rivning innefattas. Även människors livsstilar ingår i programmet.

Energimyndigheten finansierar programmets andra etapp med totalt 160 miljoner kronor för fyraårs-perioden 2018-2021. Varje enskilt projekt samfinansieras också av andra aktörer. I juni 2020 beslutades att Energimyndigheten avsätter ytterligare 160 000 000 kronor för programmet och förlänger programperioden till 2024-12-31. Den förra etappen av programmet pågick mellan 2013 och 2017.

Syfte

Syftet med programmet är att genom forskning, utveckling och innovation inom bebyggelseområdet bidra till energisystemets omställning och en resurseffektiv och långsiktigt hållbar energianvändning.

Mål

Programmet ska finansiera projekt som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn och som kan utveckla teknik och tjänster som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt för branschen i Sverige.

Programmets mål är att finansiera en projektportfölj med en balans mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser, samt mellan olika prioriterade delområden.

Budgetram

Programmets budgetram är 320 miljoner kronor från Energimyndighetens sida. Tillkommer gör sedan relevant samfinansiering i varje enskilt projekt.

Läs mer

Läs mer om programmet och ta del av tidigare forskningsresultat på E2B2:s hemsida.