Spara och bevara 2019 - 2024

I Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara möts kulturvård och modern teknik i syfte att kunna energieffektivisera äldre bebyggelse på ett varsamt sätt. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering utan att värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden.

Syfte

Programmet för energieffektivisering i kulturhistorisk bebyggelse, Spara och bevara, ska förmedla kunskap, utveckla tekniklösningar och metoder som bidrar till en effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse utan att kulturhistoriska värden i byggnader, deras utsmyckning, inredning eller inventarier förstörs eller förvanskas. Programmet omfattar kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar.

Energimyndigheten har sedan 2007 finansierat programmet Spara och bevara i syfte att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Budgetram

Energimyndigheten har avsatt 50 miljoner kronor till det nya programmet för perioden 2019-2024.