SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 283 miljoner kronor under år 2016 - 2023. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

Det svenska elsystemet befinner sig i en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom områden som energilagring, energimarknad, säkerhet och digitalisering.

Utvecklingen av elsystemet behöver genomföras på ett smart och kostnadseffektivt sätt  som harmoniserar med den ökade elektrifiering som sker i samhället. Kunskap behövs bland annat om beteenden och användning av el samt kring hur strukturella förändringar i elproduktionen påverkar både teknisk och ekonomisk design, planering och drift av systemet. Forskning och innovation ger möjligheter till ökad kunskap och kompetens för att bygga ett modernt elsystem med bibehållen säkerhet och robusthet, även med de förändringar som ligger runt hörnet. 

SamspEL ska stödja forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet som ska bidra till att Sverige kan nå klimat- och energipolitiska mål. Programmet ska inom ramen för dessa politiska mål bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Det ska även bidra till att skapa värde för elanvändarna och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv både på den svenska och på internationella marknader.

Programmet riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta. De aktörerna kan till exempel vara samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga vid universitet och högskolor, men även offentlig sektor, företag eller institut.

Fokusområden

Programmet innefattar tre forsknings-, utvecklings- och innovationsområden:

  • Kunskap och kompetens för en resurseffektiv utveckling av Sveriges kraftsystem
  • Nya tekniker, systemtjänster och marknadsmodeller som skapar mervärden för elsystemets aktörer
  • Ledande svenska forsknings- och innovationsaktörer på en global marknad

Utöver dessa tre områden har Energimyndigheten möjlighet att finansiera stödjande aktiviteter som bedöms underlätta en bredare implementation av resultat från programmet. Som en del i det arbetet har ett stödprojekt initierats inom programmet, och som arbetar aktivt med att få representanter från programmets olika forskningsprojekt att mötas samt även bidra till en bredare dialog inom området och för en ökad spridning av projektens resultat. Stödprojektet drivs av organisationen Power Circle. Inom programmet ingår även det svenska deltagandet i det internationella samarbetet Smart Grid Action Network (ISGAN).

SamspEL:s effektmål år 2030

  • Goda kunskaper och kompetens om kraftsystemet hos beställare och beslutsfattare inom elkraftsområdet har gjort Sverige till ett föregångsland i att resurseffektivt utveckla kraftsystemet.
  • Sveriges kraftsystem är flexibelt och driftsäkert med hög elkvalitet och elnätet utgör inte en begränsande faktor för hur mycket förnybar energi som kan anslutas till det.
  • Produktion och användning av el samt effektflöden i nätet i Sverige kan förutsägas med hög precision både i tid och i rum. Alla elproduktionsresurser och elanvändningen bidrar med olika kraftsystemtjänster som till exempel reglerkraft.
  • Nya lösningar har nått nischmarknadsfas och bidrar till ett effektivt samspel mellan komponenter och aktörer i elsystemet samtidigt som de är värdeskapande för användare. Varken regelverk eller marknadsdesign utgör en begränsande faktor för implementation av dessa lösningar.
  • Sverige har en framträdande roll i forskning, utveckling och demonstration av nya produkter, tjänster, metoder och system för framtidens kraftsystem och elmarknad som även har användarfokus. Sverige är världsledande inom området smarta elnät både som global leverantör av produkter och tjänster och som forskningsnation.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

SamspEL sträcker sig från april 2016 till december 2023. En uppföljning görs vartannat år samt en större extern utvärdering genomförs vart fjärde år. I samband med uppföljningar och utvärderingar fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska avvecklas eller förlängas och om programmets innehåll, genomförande och budget ska justeras.Hur ett forskning- och innovationsprogram följs upp och eventuellt förlängs.

 

Den största delen av medlen inom SamspEL kommer att avsättas för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet. Både nationella och internationella utlysningar ingår i programmet.

En till två utlysningar per år

Det kommer att hållas minst en utlysning per år inom programmet. Se Energimyndighetens preliminära plan för utlysningar.

Prenumerera även gärna på Energimyndighetens utlysningar.