Marin energiomvandling

Forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling omfattar totalt 105 miljoner kronor under år 2018–2024. Det är en vidareutveckling av tidigare programetapp 2015–2018. Programmet samlar Energimyndighetens nationella och internationella insatser inom havsenergiområdet.

Programmet är baserat på Energimyndighetens havsenergistrategi som togs fram våren 2017. Programmets vision är att miljömässigt hållbara svenskutvecklade havsenergikoncept ska bidra till omställningen till ett globalt hållbart energisystem.

Detta ska uppnås genom forskning om och utveckling av tekniker, system och frågeställningar relaterade till produktion av el från havet. Programmet omfattar vågkraft, strömkraft samt salt- och temperaturgradientkraft. Fokus ligger på tekniker med potential att kommersialiseras innan 2030. Programmet förväntas därför få en stark tyngdpunkt mot de två första teknikerna, det vill säga vågkraft och strömkraft, då dessa bedöms ha uppnått en mognadsgrad som möjliggör kommersialisering inom tidsramen.

Projektgenomförare kan vara institutioner vid högskolor och universitet, institut samt företag.

Mål

Programmets mål är att till år 2024 bidra till:

  • En fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige.
  • En stärkt värdekedja i Sverige som inkluderar nya aktörer.
  • En hög grad av kunskapsspridning och samverkan, både inom Sverige och internationellt.

Fokusområden

Projekt inom programmet ska fokusera på något eller några av fem identifierade behovsområden, enligt nedan.

  • Miljöpåverkan vid etablering, drift och avveckling.
  • Komponenter, delsystem och prototyper för kostnadseffektiv elgenerering.
  • Tillförlitlighet och överlevnadsförmåga.
  • Förbättrade etablerings-, drifts- och underhållsstrategier.
  • Tester och demonstration av aggregat i havsmiljö.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

Marin energiomvandling sträcker sig från mars 2018 till mars 2024. Vartannat år, med start 2020, kommer en uppföljning av programmet att ske. I samband med uppföljningen fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska utökas med ytterligare två eller tre år och om programmets innehåll, genomförande och budget ska justeras.

Vart fjärde år genomförs också en utvärdering av programmet av en extern part.

Hur ett forskning- och innovationsprogram följs upp och eventuellt förlängs.

Minst en utlysning per år kommer att hållas inom programmet varav vissa kan komma att avgränsas till delar av programmets områden. Därutöver kan ytterligare utlysningar tillkomma inom ramen för Energimyndighetens internationella samarbeten.

Se Energimyndighetens preliminära plan för utlysningar.

Prenumerera även gärna på Energimyndighetens utlysningar.