Marin energiomvandling – etapp 1

Energimyndigheten beslutade i november 2014 att avsätta 53 miljoner kronor till programmet. Programmet pågår från 1 januari 2015 till 31 december 2018.

Programmet ska stödja forskning, experimentell utveckling och demonstration av tekniska lösningar. Projektgenomförare kan vara institutioner vid högskolor och universitet, institut samt företag.

Mål 

Programmets mål är att, inom området marin energiomvandling, under perioden 2015-2018 bidra till

  • att ytterligare stärka Sveriges redan i dag starka position inom forskning och utveckling.
  • att stödja utvecklingen av hållbara elproduktionssystem som har potential att implementeras i Sverige och utomlands.
  • att öka samverkan mellan (och inom) näringsliv och akademi, både nationellt och internationellt.

Fokusområden

Detta program omfattar energiomvandlingssystem som använder energi från havet som resurs, det vill säga vågkraft, strömkraft samt salt- och temperaturgradientkraft.

Programmet har dock en stark tyngdpunkt mot de två första teknikerna, främst på grund av att dessa är prioriterade i Energimyndighetens havsenergistrategi. Projekt inom programmet ska fokusera på något eller några av fem identifierade behovsområden, enligt nedan.

  • Ytterligare kunskap om miljöpåverkan under etablering, drift och avveckling
  • Förbättrad tillförlitlighet och överlevnadsförmåga
  • Utveckling av system, delsystem och komponenter för kostnadseffektiv energiomvandling av havsenergi
  • Tekniska lösningar för kostnadseffektiva elsystem
  • Förbättrade etablerings-, drifts- och underhållsstrategier