El från solen

Programmet El från solen har varit Energimyndighetens huvudsakliga satsning på forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till solceller och termisk solkraft. 

Programmet har omfattat totalt 280 miljoner kronor och pågår mellan 2016 och 2024. Inga nya utlysningar sker inom programmet som ersatts av det bredare programmet Framtidens Elsystem.

Energimyndigheten bedriver ingen egen forsknings- eller utvecklingsverksamhet relaterat till solceller eller termisk solkraft. Däremot har myndigheten finansierat ett stort antal projekt hos andra aktörer, exempelvis universitet och företag, genom bland annat satsningen El från solen. Nya projekt kommer i första hand finansieras inom programmet Framtidens Elsystem.

Forskning och innovation relaterad till solel kan bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige och till nya produkter och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och därmed bidra till hållbar tillväxt.

Fokusområden

El från solen har omfattat projekt med såväl samhällsvetenskaplig och humanistisk som teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.

Insatserna inom El från solen fokuserades från och med år 2020 på följande områden:

  • Stor och snabb utbyggnad av solel
  • Integration av solel i elsystemet samt trygg energiförsörjning
  • Social hållbarhet och inkludering
  • Långsiktig ekologisk hållbarhet
  • Hållbar tillväxt och nya innovationer
  • Kunskap och kompetens