Hållbar Vattenkraft – HåVa

Programmet Hållbar Vattenkraft (HåVa) syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vattenkraft. 

Programmet drivs av Energimyndigheten och omfattar totalt 106 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till och med 2024.

Fokusområden

De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan

Insatserna inom programmet kommer riktas för att möta de specifika behoven inom dessa utmaningsområden. Forskning och innovation för att hitta lösningar kring de specifika förutsättningarna i Sverige kan skapa jobb och utveckling i näringslivet, upprätthålla och utveckla det svenska energisystemet samt generera exportintäkter.

Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs

Vattenkraften har idag en viktig roll i det svenska energisystemet. I och med omställningen till ett helt förnybart energisystem behöver nya utmaningar kopplat till vattenkraften hanteras, bland annat frågor rörande ett övergripande systemperspektiv. Med systemperspektiv menas utmaningar och behov som fokuserar på hur olika delsystem kan samverka till en helhet. I flera av fallen finns det möjlighet att utveckla modeller för att beskriva systemperspektivet.

Utmaningar inom området, sett ur ett systemperspektiv, är bland annat kopplade till framtida behov av reglerkraft, vattenkraftens miljöpåverkan samt konsekvenser för vattenkraften av klimatförändringar.

Vattenkraften som reglerande resurs

Kraftsystemet står inför en förändring där behovet av flexibilitet ökar och andelen planerbar elproduktion minskar. I detta sammanhang är vattenkraften mycket viktig för balanseringen på alla tidshorisonter – från sekund- och minut- till årsreglering. Vattenkraften är därför en viktig resurs för kraftsystemet och det förnybara energisystemet.

Vattenkraftens miljöpåverkan

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att få moderna miljövillkor. Med moderna miljövillkor menas ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser har bestämts enligt miljöbalken efter en miljöprövning, i en dom eller ett beslut som inte är äldre än 40 år.

En nationell plan för omprövning av vattenkraften har beslutats av regeringen. 

För att försäkra att rätt miljöåtgärder genomförs på rätt plats behövs det ett bättre kunskapsunderlag men för att utveckla kunskapen inom detta område krävs det även att åtgärder utförs för att lära sig av erfarenheter och utveckla nya lösningar. Insatser inom forskning och innovation är en pusselbit för att nå målen om en hållbar vattenkraft.

HåVas mål

Fram till 2024 ska HåVa ha bidragit till uppställda effektmål för vattenkraftområdet samt uppnått följande mål:

  • Att ha stärkt vattenkraften som energi- och reglerresurs.
  • Att ha bidragit till att Sverige är en internationellt ledande kunskapsnation.
  • Sverige är på god väg att uppnå miljömålen.
  • Att ha bidragit till att vattenkraften har fortsatt god leveranssäkerhet.

Läs mer om programmets effektmål och mål.

Avslut av programmet

Utlysningen 2022 var den femte och sista inom programmet som nu har fördelat samtliga medel till totalt 31 olika forskningsprojekt.

En extern utvärdering pekar på att inriktning och val av områdena inom programmen HåVa, VindEl och El från solen stämt väl överens med dagens och morgondagens utmaningar, men att det framöver kommer krävas ett ännu större fokus på systemfrågor och samspel mellan olika energislag.

Här kan du läsa utvärderingen

Här kan du se tidigare beviljade projekt för utlysning 1-4
Beviljade projekt i utlysning 5