VindEL-programmet

Forsknings- och innovationsprogrammet VindEL omfattar totalt 133 miljoner kronor under åren 2017-2021. Tillsammans med kunskapsprogrammet Vindval samlar VindEl-programmet Energimyndighetens forsknings- och innovationsinsatser inom vindkraftsområdet.

VindEL-programmet syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vindkraft. Programmet har som mål att bidra till att uppfylla de effektmål för vindkraftsområdet som Energimyndigheten pekat ut i sin strategi för vindkraftsområdet.

  • Vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen.
  • Vindkraften bidrar med klimatnytta, näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet.
  • Driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Programmet har för avsikt att hålla en återkommande årlig utlysning. Insatserna inom programmet riktas mot de i strategin utpekade prioriterade insatsområdena. Dessa är för närvarande: Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden, Vindkraftens plats i samhället och miljön samt Integration i elsystemet. 

Programmet drivs av Energimyndigheten i form av ett internt program. Programmets första etapp sträcker sig över perioden 2017-03-01 till 2021-12-31 och omfattar totalt 133 miljoner kronor. Vartannat år, med start 2019, kommer programmet att utvärderas. Möjlighet finns då att utöka programperioden med ytterligare två år och ytterligare medel.

Hur ett forskning- och innovationsprogram följs upp och eventuellt förlängs.

Arbetet inom programmet följs upp med hjälp av programmets mål, och inriktas kontinuerligt med hjälp av programmets löpande strategiarbete och Energimyndighetens återkommande strategiarbete på vindkraftsområdet.