Vindval - forskning om vindkraftens påverkan

Vindval är ett forskningsprogram för att öka kunskapen om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet driver Energimyndigheten i samarbete med Naturvårdsverket.

Sedan starten har Vindval finansierat ett 40-tal forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på marint liv, fåglar och fladdermöss, människors intressen och landlevande däggdjur. Forskningsresultaten har gett kunskapsunderlag för exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser i samband med etablering av vindkraft.

Den tredje etappen av Vindval avslutas i juni 2018. Där har ett mål varit att följa upp erfarenheter från vindkraftparker som är i drift, och hur kontrollprogrammen varit utformade och vilken ny kunskap som de givit.

Mer om Vindval hos Naturvårdsverket