Nordic Energy Outlooks

Nordic Energy Outlooks – Nordic Energy System Research Program (NEOs) är ett nordiskt forskningssamarbete finansierat av Nordisk Energiforsk tillsammans med Sverige genom Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Danska Energimyndigheten.

Syftet med programmet är att stärka det nordiska samarbetet kring energisystemanalyser och energisystemmodeller. Genom att underlätta kunskapsöverföring och skapa forum för samarbeten inom och mellan nationella forskargrupper på området, kan programmet stärka kunskapen om de nationella energisystemen och dess samspel med varandra i ett nordiskt sammanhang.

Forskningen inom programmet ska bidra till ökad kunskap om hur metoder, modeller och antaganden påverkar modellresultat och scenarier på energisystemområdet. Det ger ökad insikt om varför energisystemmodeller kan ge olika resultat och vilka konsekvenser det kan leda till. Det är kunskap relevant för alla nordiska länder och programmet ökar därigenom möjligheterna till samarbete och koordinering i frågor som är gemensamma för de nordiska ländernas energisystem.

Vill du läsa mer om programmet och finansierade projekt, besök programmets webbplats.