Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling 2013-2017

Programmet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling är ett samverkansprogram med Jernkontoret som löper under åren 2013 – 2017.

Inom järn- och stålindustrin krävs omfattande forskningsinsatser för att utveckla nya processer, överbrygga tekniksprång och skapa förutsättningar för en effektiv och konkurrenskraftig energianvändning i ett systemperspektiv. Ökad komplexitet i hela processkedjan från utvinning av råvara till distribution av produkter skapar nya utmaningar.

Vision

Programmets långsiktiga vision är att svensk järn- och stålindustrin år 2050 är konkurrenskraftig och kunskapsmässigt ledande på den internationella marknaden och levererar energi-, klimat- och miljöeffektiva produkter. Den svenska järn- och stålindustrin präglas av innovativ process- och systemutveckling som är inriktad mot hög konkurrenskraft, effektiv energi- och resursanvändning samt låga utsläpp av växthusgaser.

Syfte

Syftet med programmet är att främja forskning som möjliggör en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem och att bidra till att programmets vision. Detta ska uppnås genom att bland annat säkerställa att svensk järn- och stålindustri bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen, inte minst mål som rör energieffektivisering.

Programmet kommer att stödja energirelevant forskning inom följande fyra forsknings- och utvecklingsområden:

  • Utveckling av processer och produktionssystem för ökad energieffektivitet
  • Effektivisering av råvaru-, energi- och materialbehovet samt ökad användning av restenergier
  • Reducerad användning av fossila bränslen samt minskade utsläpp av koldioxid
  • Organisation och arbetssätt för energieffektivisering