Om området bioenergi

Bioenergi är världens och Sveriges största förnybara energikälla. Den är central för att uppfylla de svenska energi- och klimatpolitiska målen. Bioenergin är viktig både för att klara klimatutmaningen och bidrar till försörjningstrygghet.

Bioenergi kommer både från samhällets avfall och från skogsbrukets restströmmar, sågspån, grenar och toppar (så kallad grot). Bioenergi används vid pappers- och massabruk och andra industrier, men även för att producera el och värme i fjärr- eller kraftvärmeverk samt för biodrivmedel.

Resurseffektiva och cirkulära flöden av bioråvaror och andra material behöver utvecklas för att göra klimateffektiva produkter. Ett sätt är att använda restströmmar i så hög grad som möjligt och återföra restprodukter (till exempel aska) till skogsmark.

Framställning av biomassa påverkar även sociala och miljömässiga faktorer. Under de senaste åren har därför fokus på hållbarhetskriterier ökat, både i Sverige och internationellt.

Behovsområden:

  • Biobaserad energiteknik med samhällsnytta
  • Biobaserad råvara från hållbara ekosystem
  • Resurseffektiva och cirkulära materialflöden