Avslutade satsningar

Bränsleprogrammen 2011-2017

Under 1 juli 2011 fram till 31 december 2017 genomfördes bränsleprogrammen Tillförsel, Omvandling och Hållbarhet som en sammanhållen satsning för en ökad och effektiv tillförsel och användning av biobränslen.

Ta del av projekten från Bränsleprogrammen i Projektdatabasen

Fjärrsyn

Forskningsprogrammet Fjärrsyn pågick under tre etapper mellan åren 2006 och 2017. Syftet var att med forskningsinsatser stärka fjärrvärme och fjärrkyla och att uppmuntra konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling.

Ta del av projekten från Fjärrsyn i Projektdatabasen

Samverkansprogram inom Energigasteknik 2013-2017

Ta del av projekten inom Energigasteknik i Projektdatabasen

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC)

Kompetenscentrum för högtemperaturkorrosion (HTC) har under 2014–2017 bedrivit industrirelevant forskning om högtemperaturkorrosion med inriktning på att förstå hur korrosion uppstår och vilka faktorer som påverkar.

Ta del av de avslutade projekten inom HTC i Projektdatabasen

Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser 2014-2018

Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska processer har genomförts i samarbete med Elforsk AB. Forskningen i programmet handlade om att genom material- och processteknisk utveckling bidra till att förnybara bränslen och avfall effektivt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet, bra dellastegenskaper och minimal miljöpåverkan.

Ta del av projekten för Materialteknik för termiska energiprocesser i Projektdatabasen

Waste Refinery 2011-2013

Programmet handlade om energiutvinning ur avfall och omfattade forskning och utveckling inom hela avfallskedjan – från insamling och sortering till minimering av emissioner och fasta restprodukter från olika behandlingstekniker.

Läs mer om Waste Refinery