Bebyggelse

Effektivare energi- och resursanvändning inom bebyggelsen är viktigt för att nå flera samhällsmål, bland annat minskad miljöpåverkan. Området är också relevant för att uppnå målet om 50 procent effektivare energianvändning 2030 och målet om ökad förnybar energi.

Människor spenderar i genomsnitt nära 90 procent av sin tid inomhus. Byggnader är därmed något som formar och påverkar våra liv och vårt välbefinnande. Därför behöver nya och befintliga byggnader utformas på ett resurs- och energieffektivt sätt. Byggnader har en lång livstid vilket gör att det krävs mycket lång framförhållning för att nå ett hållbart byggande.

Forskning och innovation för att uppnå en resurseffektiv bebyggelse behöver bidra till mål för samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande. Alla människor i alla delar av landet ska få en god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas och där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

Behovsområden:

  • Energi- och resurseffektiva byggnadsmaterial, produkter och installationsteknik
  • Beställarperspektiv och en samordnad bygg- och förvaltningsprocess
  • Ett funktionellt byggnadsbestånd för hela driftskedet
  • Planering för resurseffektiv bebyggelse tillsammans med kringliggande infrastruktur
  • En smart bebyggelse med tvärsektoriella helhetslösningar och utgångspunkt från människors vanor och behov.