EFFSYS EXPAND 2014-2018

Samverkansprogrammet EFFSYS EXPAND genomförs i samarbete med Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen- SKVP.

Programmet ska finansiera industrirelevanta forskning- och innovationsprojekt för att vidmakthålla och vidareutveckla goda kyl- och värmepumptekniska samt kyl –och värmelagring forskningsmiljöer på universitet och högskolor samt bidra till samhällets och omvärldens omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning där naturvärme- samt -kyla blir alltmer vanliga inslag till samhällelig nytta

Vision

Programmets vision är att utveckla hållbar samt användarvänlig teknik av samhällelig nytta. Detta ska ske genom att initiera och stödja forskning och innovation inom de kärnområden där svenska forskarsäten har etablerat och kan etablera en stark internationell forskning och visar vägen för omvärlden.

Forskarsäten i sam­verkan med industrin ska kunna formulera och lösa uppgifter som svarar mot industrins problemställningar och som samtidigt leder till utbildning av forskarstuderande samt seniorforskning vid hög­skola/universitet.

Med industrin menas i detta sammanhang tillver­kande företag, entreprenörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen, kyl – och värmelager.

Till intressent­gruppen hör också bygg – och bebyggelse sektor, energibolag, industri, branschorganisationer, högteknologiska kunskapsfö­retag, konsultföretag och myndigheter.

Syfte

Programmets syfte är att med forskning, utveckling och innovation bidra till samhällets och omvärldens omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning där naturvärme- samt -kyla blir alltmer vanliga inslag.

Programmets forskningsfokus

- Värmepumpar: nya värmepumpkoncept, köldmedier, komponentutveckling, nya användningsområden, systemutveckling m.m.

- Kyla: nya kylkoncept, köldmedier, komponentutveckling, naturkyla, nya användningsområden, systemutveckling m.m.

- Värme- och kyllager (enskilt eller i samverkan med värmepumpar eller kylmaskiner): marklager, fasomvandlingslager, lastutjämning, nya användningsområden, olika systemkombinationer m.m.