Program Energi, IT och Design 2013-2017

Programmet kombinerade beteendevetenskap, design och informationsteknik (IT) för att möta de utmaningar som finns inom framtidens energiområde och betonar särskilt vikten av tvärvetenskapligt samarbete, designaspekter – så som användarvänlighet och -attraktivitet. Programmet utvärderades och avslutades formellt 2017-06-30. Några projekt inom programmet fortsätter dock ytterligare en tid.

Syfte

Programmet syftar till att genom en kombination av beteende-, miljö- och energikunskap tillsammans med design och informationsteknik utveckla tekniklösningar, produkter och tjänster för människors dagliga agerande och behov vilka bidrar till energieffektivisering, minskad energianvändning och ett mer flexibelt energisystem. Avsikten är därtill att dessa design- och IT-lösningar och förståelse kring energieffektiviseringar ska utgöra grund för skapandet av affärsmöjligheter så väl som kvalitetssäkrad akademiskt kunskap.

Mål

Programmets mål är bland annat att ge ökad kunskap om människors olika attityder och energivanor i boende, arbetsliv och fritid, i ett allt rörligare vardagsliv, samt hur design- och IT-lösningar påverkar de drivkrafter och hinder som finns för en mer hållbar energianvändning

Forsknings, utvecklings- och demonstrationsområden

Programmet fokuserar på användarens roll i energisystemet, men programmet stöder även möjligheter till automatiska lösningar vilka, om de är transparenta och styrbara, ofta kan vara att föredra. Forskningsprogrammet syftar till förenkling och ökad överblick i människors vardag.