El och bränsle från solen 2013-2016

Energimyndighetens program El och bränsle från solen samlar myndighetens forskningssatsningar inom teknikområdena solceller, termisk solel och solbränslen.

Under programperioden 2013 – 2016 ska programmet bidra till att åstadkomma en teknikutveckling inom dessa områden som i förlängningen möjliggör en ökad användning av solenergi i såväl det svenska som det globala energisystemet.

Programmet ska stödja den framstående akademiska forskningen inom berörda teknikområden i Sverige, samtidigt som man ökar satsningarna för att denna forskning ska leda till innovation och utveckling av näringslivet.

Syfte

Ett viktigt syfte med programmet är att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete och informationsutbyte mellan akademisk forskning och näringsliv, samt mellan forskargrupper inom akademin och industrin.
Programmet kommer att omfatta projekt av olika karaktär, från forsknings- och utvecklingsprojekt som utförs av olika forskningsutövare till experimentell utveckling och demonstration i företag.

Mål

I korthet är programmets mål att:

Sveriges starka position inom forskning och utveckling av tekniker för direkt omvandling av solenergi till el och bränsle bibehållsnya tekniska lösningar och nya produkter tas framaktörer från näringslivet som kan bidra med kompletterande kompetens och samfinansiering attraheras till området

Mer information om programmet finner du i programbeskrivningen.