Vindforsk IV 2013-2017

Samverkansprogrammet Vindforsk IV genomförs i samarbete med Elforsk AB under perioden 2013-2017. Programmet ska ta fram kunskap och kompetens som behövs för att projektera, bygga och driva vindkraftsanläggningar.

Samverkansprogrammet Vindforsk IV har samma huvudinriktningar som dess föregångare Vindforsk III. Programmets inriktning ligger i att ta fram kunskap och kompetens som behövs för att projektera, bygga och driva vindkraftsanläggningar samt så att anläggningarna och elsystemet kan anpassas till en större del vindkraft i elsystemet.

Syfte

Programmets syfte är att stärka vindkraftskunnandet på lång sikt och vindkraftens roll i ett väl fungerande kraftsystem. Detta kunnande ska leda till att vindkraft integreras och drivs effektivt i det nordiska kraftsystemet, vilket skapar förutsättningar för en svensk industri inom området.

Mål

Det övergripande målet med Vindforsk är att stärka vindkraftens förutsättningar genom att:

  • ta fram generaliserbara resultat kring vindkraftens egenskaper och möjligheter,
  • forskningen som bedrivs ska ligga i internationell framkant inom utvalda områden,
  • stärka och utveckla kompetensen i forskargrupper vid universitet, högskolor samt hos relevanta aktörer,stärka rekryteringsbasen till särskilt svensk vindkraftindustri och synliggöra vindkraftforskningen samt sprida dess resultat,
  • bidra till att nya produkter och tjänster utvecklas som kan gynna näringslivet i Sverige och bidra till exportmöjligheter.

Budgetram

Programmets totala budgetram är 60 miljoner kronor under perioden 2013-04-01 – 2017-12-31. Energimyndighetens andel uppgår till 50 procent av programmets totala budget.

Kontakt:

Åsa Elmqvist, Energiforsk AB 08-677 27 61