Forskarskola Energisystem (FoES)

Forskarskola Energisystem (FoES) är en strategisk satsning som har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens som möjliggör långsiktig utveckling mot ett hållbart energisystem genom tvärvetenskaplig och systemorienterad forskning.

Forskarskola Energisystem (FoES), som en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Allmänna Energisystemstudier" ska bidra till att omställningen av energisystemet i en hållbar riktning kan genomföras.

Energisystemen består av människan och hennes samspel med teknik, tjänster och nya lösningar såväl som med politik, lagar och andra samhällsinstitutioner. Dessa delar kan motverka varandra, men de behöver samspela för att Sverige ska nå klimatmålen och de energipolitiska målen om försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Det finns stort behov av kunskap och individer som förstår och kan hantera flera perspektiv och komplexa samband som rör energisystemens utveckling. Dessa individer kan bidra till att skapa den systemfokuserade utveckling som krävs för att nå hållbara energisystem.

 1. Genom tvärvetenskapliga doktorandsamarbeten skapas nya möten och förutsättningar för nya typer av forskningsfrågor som är problemorienterade och utmaningsdrivna. Sådana frågor kan bredda kunskapen och ge förnyade perspektiv om världens energi- och samhällsutmaningar och hur de kan hanteras för att ställa om till hållbara energisystem.
 2. Forskarskolans utmärkelsedrag är tvärvetenskaplig bihandledning vilket betyder att doktoranden förutom sin ordinarie handledare har en bihandledare från en annan disciplin och institution, en disposition som ska styrka ett tvärvetenskapligt angreppssätt i forskningen.
 • Forskarskola Energisystem etapp 1

  Forskarskolan etapp 1 pågår mellan 2014 och 2018. Totalt har tio doktorander finansiering inom etappens fyra projekt.

  Vetenskaplig ledning, koordinering samt kanslifunktionen för FoES etapp 1 är placerad på Linköpings universitet.

  Fram till den 31 december 2018 är 35 miljoner kronor avsatta för etapp 1, och ytterligare medel om 5 miljoner kronor kommer att avsättas till programmet år 2019 under förutsättning att myndigheten tilldelas medel för satsningen.

  Kontaktperson:

  Emina Pasic

  Dokument

  Etapp 1, programbeskrivning Forskarskola energisystem

  Etapp 2, programbeskrivning Forskarskola energisystem

  Läs även: Genomförda utlysningar

 • Forskarskola Energisystem etapp 2

  Programmet "Forskarskolan Energisystem" etapp 2 utgör för perioden 2017–2022 en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen. Etappens vision är att hållbara energisystem är utformade av individer med tvärvetenskaplig expertkompetens med helhetssyn som kan förstå olika vetenskapliga angreppssätt och energipolitiska frågeställningar samt som kan sätta dem i olika former av perspektiv och skärningar. Dessa individer bidrar till förändring inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. På så sätt kan vi öka möjligheterna att styra energisystemens utveckling i riktning mot hållbara energisystem.

  Etapp 2 stödjer vetenskaplig forskning som utförs i tvärvetenskapliga doktorandprojekt om två-tre doktorander med tillhörande seniora handledare. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt innebär här att projektet för sitt genomförande behöver sakkunskaper, forskningsfrågor, metoder, terminologi och forskare inom samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsdiscipliner som kombineras med forskare inom naturvetenskap och teknik. Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av ett samverkansforum.

  Denna programetapp omfattar tidsperioden 17 november till och med 31 december 2022 med en total budget på 85 miljoner. Arbetet med programmet och programmets innehåll följs upp av Energimyndigheten med hjälp av programmets resultatindikatorer, programmål och effektmål.

  Fyra doktorandprojekt ingår i andra etappen, nämligen:

  Titel/ Projektnummer Sökande Medsökande Doktorander

  U

  rban Refinery – Tar rätt på resten

  Luleå tekniska universitet Linköpings universitet 3
  Smart symbios – samverkan för gemensamma resursflöden Lunds universitet RISE, Linköpings universitet 3
  Koldioxidneutral industri ur
  ett tvärvetenskapligt systemperspektiv
  Linköpings universitet KTH 2
  Mot en teori om energiledning
  genom kontrasterande fallstudier från sjöfarten och tillverkande industri
  Linköpings universitet Göteborgs universitet 2

  Kontaktpersoner:

  Marie Claesson

  Dokument

  Etapp 1, programbeskrivning Forskarskola energisystem

  Etapp 2, programbeskrivning Forskarskola energisystem

  Läs även: Genomförda utlysningar