Forskarskola Energisystem (FoES)

Forskarskolan Energisystem (FoES) är en tvärvetenskaplig forskarskola som har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens som möjliggör långsiktig utveckling mot ett hållbart energisystem.

Forskarskolan Energisystem (FoES), är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemen i samhället". Området betonar samspelet mellan människa och teknik, tjänster och nya lösningar såväl som politik, lagar och andra samhällsinstitutioner. Dessa delar kan motverka varandra, men de behöver samspela för att Sverige ska nå klimatmålen och de energipolitiska målen om försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Det finns ett stort behov av kunskap och individer som förstår och kan hantera flera perspektiv och komplexa samband som rör energisystemens utveckling. Doktoranderna i Forskarskolan Energisystem utbildas för att få ett systemperspektiv som kan användas för att utveckla hållbara energisystem inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Alla högskolor och universitet är välkomna att söka till Forskarskolan Energisystem.

 • Forskarskola Energisystem etapp 2

  Programmet "Forskarskolan Energisystem" etapp 2 utgör för perioden 2017–2024 en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen.

  Etapp 2 stödjer vetenskaplig forskning som utförs i tvärvetenskapliga doktorandprojekt om två-tre doktorander med tillhörande seniora handledare. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt innebär här att projektet för sitt genomförande behöver sakkunskaper, forskningsfrågor, metoder, terminologi och forskare inom samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsdiscipliner som kombineras med forskare inom naturvetenskap och teknik. Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av ett samverkansforum som finns vid Linköpings universitet. Här kan du  läsa mer om de pågående projekten i Forskarskolan Energisystem.

  Under hösten 2020 antas 13 nya doktorander till Forskarskolan, i följande fem projekt:

  Titel Projektledare Projektdeltagare Doktorander
  Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer Lunds universitet Linköpings universitet 2
  Energiomställning för en mer hållbar flygindustri Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet 3
  Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil Lunds tekniska högskola Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet 3
  Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät Chalmers tekniska högskola Högskolan Väst, RISE 2

  Energieffektiv negativa utsläpp från jordbrukssektorn

  Kungliga Tekniska Högskolan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala universitet, UU 3

   

  Under 2018 påbörjade 10 doktorander sin utbildning inom etapp 2.

  Titel/ Projektnummer Sökande Medsökande Doktorander

  Urban Refinery – Tar rätt på resten

  Luleå tekniska universitet Linköpings universitet 3
  Smart symbios – samverkan för gemensamma resursflöden Lunds universitet RISE, Linköpings universitet 3
  Koldioxidneutral industri ur
  ett tvärvetenskapligt systemperspektiv
  Linköpings universitet KTH 2
  Mot en teori om energiledning
  genom kontrasterande fallstudier från sjöfarten och tillverkande industri
  Linköpings universitet Göteborgs universitet 2

  Kontaktpersoner:

  Viveca Sjöstedt, telefon: 016-544 21 81
  Tove Janzon, telefon:016-544 20 57

  Dokument

  Etapp 2, programbeskrivning Forskarskola energisystem

  Läs även: Senaste utlysningar inom Forskarskolan

 • Forskarskola Energisystem etapp 1

  Forskarskolan etapp 1 startade 2014 och beräknas avslutas under 2020. Totalt har tio doktorander finansiering inom etappens fyra projekt:

  Titel/ Projektnummer Sökande Medsökande Doktorander

  En hållbar omställning av energisystemet mot en ökad andel bioenergi

  Luleå tekniska universitet Chalmers Tekniska Högskola 3
  Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem Kungliga Tekniska Högskolan Mälardalens högskola 2
  Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga Lunds tekniska högskola Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI 2
  Framväxt, spridning och konsekvenser av alternativa elsystemarkitektur Chalmers Tekniska Högskola Linköpings universitet 3

  Kontaktperson:

  Viveca Sjöstedt, telefon: 016-544 21 81
  Tove Janzon, telefon:016-544 20 57