Frågor och svar om utlysningen inom MESAM

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor om utlysning inom MESAM.

Är det ett krav att projektets referensgrupp beskrivs i ansökan?

Ja, en översiktlig beskrivning av vilka kompetenser som referensgruppen ska innehålla ska ingå i ansökan. Vilka specifika personer som ingår i referensgruppen rapporteras till Energimyndigheten i samband med projektets första lägesrapportering.

Kan man söka finansiering för internationella partners medverkan?

Det är möjligt. Huvudsökanden ska dock vara en svensk aktör och projektet behöver kunna visa att:

  • det kan styrkas att aktören/aktörerna har kompetens som behövs för projektets genomförande och som inte finns hos aktörer i Sverige
  • projektet har möjlighet att bidra till uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål
  • en tydlig kunskapsöverföring sker till aktörer i Sverige.

Vilka vetenskapliga perspektiv ryms inom utlysningen?

Utlysningen välkomnar frågeställningar som innehåller frågor om vem, vad, hur, var, när och varför. Det gör att denna utlysning framförallt riktar sig till dig som ofta utgår från samhälleliga, tvärvetenskapliga, sociala, humanistiska och systemrelaterade frågeställningar.

Hur går bedömningsprocessen till?

Din ansökan bedöms av en grupp av externt tillsatta experter som agerar rådgivande till Energimyndigheten. Expertgruppen består av granskare som tillsammans representerar akademi, näringsliv och offentlig sektor. Energimyndigheten fattar sedan beslut om projektet ska finansieras eller inte, baserat på expertgruppens rekommendationer.

Är det möjligt att söka medel för en doktorandtjänst?

Ja, det är möjligt.

Kan endast seniora forskare ansöka om finansiering?

Både nydisputerade och seniora forskare kan ansöka.

Vilka kostnader kan jag få stöd för?

Information om vilka kostnader man kan få stöd för finns i stycke 6 i utlysningstexten.

Hur stort kan projektet vara?

Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta cirka 2 – 6 miljoner kronor i beviljat stöd från Energimyndigheten. Högsta tillåtna stöd är 9 miljoner kronor per projekt.

Vilka bilagor ska bifogas i ansökan?

Maximalt tre bilagor får bifogas och dessa får omfatta:

  • samtliga CV:n i ett dokument
  • referenser
  • utökad tidplan och budget.

När får jag besked om stöd?

Besked om stöd lämnas löpande och tidigast i juni 2021.

Under hur lång tid kan projektet pågå?

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta mellan 1 september 2021 och 31 december 2021 och som längst pågå i tre till fyra år.

Hur stor andel av de ansökningar som kom in beviljades finansiering i förra utlysningen?

Till MESAM:s första utlysning år 2018 inkom 119 ansökningar och 15 fick stöd. I den andra utlysningen år 2019 inkom 122 ansökningar och 18 fick stöd.