El från solen

Solel kan komma att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. För att främja utvecklingen har Energimyndigheten avsatt medel för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Du som planerar ett forsknings- eller innovationsprojekt som fokuserar på frågeställningar, tekniker eller system relaterade till produktion av el från solinstrålning är välkommen att söka bidrag.

Hur söker jag bidrag?
Vem kan söka bidrag inom El från solen?

Hur stort stöd kan jag söka?

När får jag veta om jag får stöd för mitt projekt?
Vad händer när programmet tar slut?


Energimyndigheten ger stöd för genomförande av projekt som fokuserar på solelsrelaterade frågor och som kan bidra av något av följande programmål:

  • Solel ger ett betydelsefullt bidrag till det svenska energisystemet. Utbyggnaden sker resurseffektivt och bidrar till attraktiva hållbara samhällen.
  • Sverige har en stark innovationsmiljö inom solelområdet på både komponent- och systemnivå vilket ger internationellt konkurrenskraftiga produkter.
  • Sveriges starka position inom forskning och utveckling inom programmets olika strategiska forsknings- och innovationsområden bibehålls eller stärks. Sverige har flera grupperingar med världsledande forskning och innovation.

Stödet kan användas till forskning, innovation och utveckling. Du som istället vill söka bidrag för att installera solceller kan läsa mer om olika stöd här.

Hur söker jag bidrag?

Du kan söka bidrag genom någon av de utlysningar som hålls inom programmet. Minst en utlysning kommer att hållas per år. Eftersom vissa utlysningar kan ha specifika krav är det viktigt att du läser instruktionerna för varje utlysning noga innan du skickar in en ansökan.

Öppna och planerade utlysningar inom El från solen och andra program hittar du här.  Du kan också prenumerera på Energimyndighetens utlysningar för att få ett e-postmeddelande när du kan söka medel. Genom Energimyndighetens projektdatabas kan du se vilka projekt som redan har beviljats stöd.

Tillbaka till toppen av sidan

Vem kan söka bidrag inom El från solen?

Alla som planerar ett projekt som fokuserar på forskning, innovation och utveckling inom solelsrelaterade frågor och som bidrar till att programmets mål nås är välkomna att söka. Det är också viktigt att ditt projekt inte påbörjats innan du skickar in en ansökan till Energimyndigheten.

De områden som Energimyndigheten bedömer som mest relevanta för att nå målen är följande:

  • Attraktiva och hållbara samhällen
  • Prosumentens behov
  • Resurseffektivitet med fokus på miljö och hållbarhet
  • Solel i elsystemet
  • Innovativa flexibla solceller och byggnadsintegrering
  • Högeffektiva solceller
  • Konkurrenskraftig termisk solel

Eftersom programmet endast omfattar solelsfrågor (termisk solel och solceller) kan inte projekt inriktade på solvärme eller solbränsle ges stöd. Projekt som fokuserar på generell termisk elproduktion utan solelfokus kan inte heller få stöd. Då programmet pågår till december 2020 måste projekten sluta senast den 31 december 2020, men det går givetvis bra att genomföra kortare projekt än så. Det går också bra att skicka in mer än en ansökan till en utlysning.

Tillbaka till toppen av sidan

Hur stort stöd kan jag söka?

Programmet El från solen omfattat totalt 160 miljoner kronor fördelat över perioden juni 2016 - december 2020. I varje utlysning specificeras hur stort stöd varje projekt kan söka liksom hur stora medel som totalt kommer att delas ut i utlysningen. Förutom att det i utlysningen kan finnas specifika krav på högsta stödbelopp per projekt måste alla projekt följa de regler som finns uppsatta i förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Du kan även läsa en sammanfattning av möjliga stödnivåer här.

Tillbaka till toppen av sidan

När får jag veta om jag får stöd för mitt projekt?

Eftersom det normalt är många som söker Energimyndighetens forsknings- och innovationsstöd kan inte alla projekt ges bidrag. Efter att en utlysning har stängt bedömer därför Energimyndigheten och experter som Energimyndigheten utsett de inkomna ansökningarna. De projekt som bäst bedöms uppfylla de bedömningskriterier som finns för varje utlysning kommer ges stöd.

En tid efter att utlysningen har stängt kommer du att få ett beslut med posten. Ungefär när beslutet kan väntas beskrivs i utlysningen. I beslutet finns även en kort förklaring till beslutet. Om ditt projekt inte beviljas stöd kan förklaringen hjälpa dig att förstå vilka aspekter som gjort att andra projekt prioriterats högre.

Om du vill veta vilka projekt som beviljats stöd tidigare kan du titta i projektdatabasen.

Tillbaka till toppen av sidan

Vad händer när programmet tar slut?

En tid innan december 2020 när nuvarande programetapp tar slut kommer programmet att utvärderas. Därefter kan Energimyndigheten komma att besluta om en förlängning av programmet och eventuellt en justering av programmets omfattning och innehåll.

Hur ett forskning- och innovationsprogram följs upp och eventuellt förlängs.

Merparten av medlen kommer avsättas för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet. Minst en utlysning per år kommer att hållas inom programmet varav vissa kan komma att avgränsas till delar av programmets områden. Därutöver kan andra aktiviteter tillkomma.

Prenumerera även gärna på Energimyndighetens utlysningar.

Tillbaka till toppen av sidan