SolEl-programmet 2013-2017

SolEl-programmet är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Elforsk. Programmet ska ta fram kunskap, produkter och tjänster som underlättar etablering av solceller i Sverige, särskilt i bebyggelsen.

SolEl-programmet är ett tillämpat forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram som syftar till att ta fram kunskap, produkter och tjänster som efterfrågas och nyttiggörs av aktörer som använder, investerar i, planerar för, beställer, installerar, äger och/eller driver solcellsanläggningar.

Huvudområden

Programmets huvudområden är:

  • Nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät
  • Hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor
  • Utvärdering och verifiering av solcellsanknutna produkter och tjänster
  • Solceller i samhället

Mål

Programmets mål är att ta fram kunskap som ger ökad möjlighet att integrera solceller i staden, byggnaden och smarta elnät att utveckla och demonstrera nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster som främjar etablering av solceller i Sverige långsiktig kompetensuppbyggnad hos aktörer som investerar i, planerar för, beställer, installerar, äger och/eller driver solcellsanläggningar, liksom inom akademi och institut.

Budgetram

Programmet har en budgetram på 21 290 000 kronor för perioden 2013-07-01 – 2017-06-30 varav Energimyndighetens andel uppgår till totalt 8 516 000 kronor.

Mer information om programmet finner du i programbeskrivningen.