Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar. I omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi har industrin en stor roll. Både genom att minska sina egna utsläpp och genom att bidra till klimatomställningen i samhället genom sina produkter.

Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar för:

åtgärder som bidrar till att minska industrins utsläpp av växthusgaser

Med växthusgasutsläpp från industrin avses processrelaterade utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till de processrelaterade utsläppen. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår endast i de fall även en minskning av direkta utsläpp från processer ingår i projektet eller då de innebär ett tekniksprång för industrin. Det innebär att konventionella bränslebyten inte ingår.

Området riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri.

åtgärder som bidrar till permanenta negativa utsläpp

Permanenta negativa växthusgasutsläpp uppnås exempelvis genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller från atmosfären. I området negativa utsläpp ingår varken ingår varken användning av koldioxid med biogent ursprung (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

Området är främst riktat mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustrin samt kraftvärmeverk.

strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället

Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället. Dessa insatser inom industrin kan exempelvis vara ny teknik och innovativa lösningar eller system och värdekedjor inom områdena batteri, biodrivmedel, vätgas eller återvinning.

Området riktar sig mot industrier som på ett väsentligt sätt kan bidra till samhällets klimatomställning genom ovanstående insatser.

Bakgrund till uppdraget

Industriklivet omfattar totalt ca 750 miljoner kronor 2021 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2028 där den årliga budgeten beslutas i samband med budgetpropositionen.

Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet. Från 2019 är det inom Industriklivet möjligt att ge bidrag till åtgärder för uppnå negativa utsläpp.

För 2021 breddas Industriklivet ytterligare och ger möjlighet till bidrag till strategiskt viktiga insatser. För mer information om öppna utlysningar inom Industriklivet hittar du länkar till höger. Här kan du läsa mer om övriga bidragsmöjligheter inom industrin.