Industrins energianvändning – forskning och utveckling 2015-2019

Energiutvecklingsnämnden beslutade i november 2014 att avsätta 72 miljoner kronor till programmet. Programmet pågår från 1 januari 2015 till 31 december 2019.

Programmet stödjer såväl forsknings- som utvecklings- och demonstrationsprojekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag. Programmet vänder sig till hela industriområdet.

Mål

Det övergripande målet för programmet är att utveckla och tillämpa processer, metoder och verktyg som leder till effektivisering av industrins energikrävande processer för att uppnå en minskad användning av primärenergi i samhället. Målet är även att bevara och stärka den kunskapsbas vid svenska kunskapscentrum (dvs. universitet/högskolor och forskningsinstitut) som kan bidra till en industriell utveckling inom området samt att utveckla system som gagnar svensk industri och skapar en bas för internationellt samarbete.

Fokusområden

Programmet ska stödja projekt som leder till en effektivare energi- och resursanvändning samt stärker svensk industri och dess globala konkurrenskraft. Resurseffektivitet i hela kedjan från utvinning av råvaror till produktion och materialåtervinning är viktigt för att så lite resurser som möjligt används vid framställning av en vara.

Programmet delas in i fem delområden:

  • Utveckling av separata processtekniker/produktionssteg
  • Samspel mellan tekniker och processer/produktionssteg inom industrin
  • Samspel mellan industrier eller mellan industri och samhälle
  • Utveckling av verktyg för beslutsstöd och utvärdering av valda tekniklösningar och strategier
  • Effektivare resursutnyttjande