Processindustrins utsläpp av växthusgaser

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Uppdraget pågår till och med den 31 december 2019.

Uppdraget innebär att Energimyndigheten genomför utlysningar och samordnar de statliga innovationsfrämjande insatserna för att minska den svenska processindustrins utsläpp. Insatserna består i huvudsak av förstudier, innovationssamarbeten samt spridning av nya system och tekniker. Fokus ligger på att minska utsläppen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Myndigheten ska verka för att utvecklingen och spridningen av ny teknik för minskad klimatpåverkan sker i samarbete med universitet och högskolor, näringsliv och andra relevanta aktörer.

Energimyndigheten ska också bedöma vilka forsknings- och innovationsinsatser som är nödvändiga inom området för att bidra till att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Insatserna ska samtidigt stärka konkurrenskraften för svensk processindustri. Myndigheten ska även beskriva tekniska och marknadsmässiga hinder samt hinder i regelverk för att uppnå detta.

Regeringsuppdraget genomförs i samverkan med Naturvårdsverket, Vinnova, Tillväxtanalys samt övriga berörda myndigheter.

Redovisningar och aktiviteter inom ramen för uppdraget

År 2017

Den första utlysningen "Insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser". Cirka 50 miljoner kronor. En redogörelse för vilka projekt som beviljas har publicerats 2017-06-29. Läs mer här:

Nulägesanalys. Energimyndigheten har gjort en sammanställning och analys över nuläget. Rapporten visar vilka sektorer i Sverige som har högst utsläpp, deras respektive möjligheter till minskade utsläpp och möjlig utveckling på området.

Nulägesanalysen (ER2017:4) är tillgänglig i Energimyndighetens webbshop.

En andra utlysning avseende "Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser" har genomförts. En redogörelse för vilka projekt som beviljas har publicerats 2017-12-22. Läs mer här: