Stödmöjligheter för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri

Här beskrivs vilka stöd vi har inom utveckling av en resurseffektiv och klimatneutral industri.

Forskning- och innovationsstöd

Affärsutvecklingsstöd

Stöd, nätverk och kunskap för energieffektiviseringsarbete

Andra stödmöjligheter

Exempel på finansierade forsknings- och innovationsprojekt

Forskning- och innovationsstöd

Energimyndigheten ger stöd till forskning, utveckling, innovation, demonstrations- och pilotprojekt som har god potential att bidra till energi- och klimatpolitiska mål. Industrimedverkan och samfinansiering från industriparter ses som mycket positivt vid bedömning av projektförslag inom industriområdet.

En stor del av den verksamhet som myndigheten finansierar bedrivs i olika program, där medel avsatts för verksamhet inom ett visst område. Här kan du se vilka program som pågår.

Så här söker du stöd

För att söka stöd inom ett program så ansöker du inom en utlysning, se listan över öppna utlysningar eller prenumerera på nyöppnade utlysningar.

Du kan också välja att skicka in en ansökan om ett enskilt projekt. Innan du söker stöd till enskilda projekt utanför program bör du ha kontakt med en handläggare på Energimyndigheten. Projekt som är inom ramarna för något av myndighetens program bör sökas inom programmets utlysningar.

Mer information om hur du konkret går till väga för att söka FoI-stöd hittar du här.

Tillbaka till toppen av sidan.

Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten erbjuder också bidrag med royalty för att påskynda företags tillväxt i faser där det annars kan vara svårt att få tillgång till kapital. Företag kan få stöd till dess att innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in och driva fortsatt utveckling.

Tillbaka till toppen av sidan.

Stöd, nätverk och kunskap för energieffektiviseringsarbete

Energimyndigheten erbjuder också stöd, nätverk och kunskap kring hur man kan arbeta strukturerat och systematiskt med företagets energianvändning.

Tillbaka till toppen av sidan.

Andra stödmöjligheter

Här kan du läsa om ett urval av tips på ytterligare möjligheter till statligt stöd för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri. Titta gärna där!

Tillbaka till toppen av sidan.

Finansierade projekt

Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling, innovation, demonstrations- och pilotprojekt med god potential att bidra till energi- och klimatpolitiska mål.

Samtliga finansierade projekt finns i Energimyndighetens projektdatabas

Vill du få översikt över projekt med finansiering från Energimyndigheten, ta del av korta projektsammanfattningar och offentliga slutrapporter, hitta kontaktpersoner? Då rekommenderar vi ett besök i Energimyndighetens projektdatabas.

Tillbaka till toppen av sidan.

Exempel på finansierade forsknings- och innovationsprojekt

Förstudie kring koldioxidfri ståltillverkning

I projektet "HYBRIT" ska SSAB, LKAB och Vattenfall undersöka möjligheten att tillverka järn utan dagens höga koldioxidutsläpp. Om projektet lyckas kan svensk stålindustri bli först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn.

Idag står masugnsprocessen, som är ett sätt att tillverka järn, för nästan nio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det finns idag ingen känd teknik som kan ersätta masugnsprocessen. Därför är forskning och utveckling för att hitta nya tekniker nödvändigt för att stålindustrin ska kunna minska sina koldioxidutsläpp.

I den nu pågående genomförbarhetsstudien ska man undersöka möjligheten att reducera järnmalm till så kallad järnsvamp, eller Direct Reduced Iron, i stor skala med hjälp av vätgas. I en sådan process bildas vatten som biprodukt istället för koldioxid.

Effektivare energianvändning vid bakning av bake-off bröd

Forskningsinstitutet SP Food and Bioscience har i projektet Effektivisering av bageriindustrins energianvändning med hjälp av alternativa processtekniker och processintegration visat att bagerier kan hålla samma kvalitet på många bageriprodukter genom att ersätta den konventionella ugnstekniken med mikrovågs- och infraröd teknik.

Inledande tester i mindre skala har visat att energianvändningen kan minska med upp till 60 procent. Minskningen motsvarar minst 1,1 TWh per år om tekniken skulle användas vid all bakning av matbröd i Sverige. Tekniken är också användbar för andra bageriprodukter, med ännu högre energieffektiviseringspotential. 

Projektet går nu vidare i demonstrationsfas genom projektet Effektivisering av bageriindustrins energianvändning – alternativ bakningsteknologi samt efterföljande frysning där flera bageriföretag är med i arbetet.

Material och produktutveckling i massabruk

Lignin finns, som en av flera beståndsdelar, i ved och växter. Energimyndigheten har finansierat Lignofuel-projektet med cirka 23 miljoner kronor.

I projektet har forskningsinstitutet Innventia undersökt möjligheten att använda lignin som bränsle. Genom nedbrytning till mindre molekyler kan ligninet omvandlas till en flytande bioolja. Oljan har potential att omvandlas till olika typer av produkter som kemikalier, biodrivmedel och kolfiber. Fullskaleförsök har gjorts i ett finskt massabruk. Tekniken ger massa- och pappersindustrin möjlighet att både bredda och förnya sin produktportfölj och samtidigt öka produktionskapaciteten i nuvarande processer.

Det finns potential att använda flera miljoner ton lignin från svenska massabruk till nya produkter.