Internationella forskningsinsatser

Energimyndighetens forsknings- och innovationsarbete sker även med andra länder. Samarbeten finns inom de nordiska länderna, via EU-samarbeten, men även globalt genom International Energy Agency (IEA) samt bilaterala samarbeten.

Gemensamt för de internationella insatserna är att de sker inom områden som är relevanta för Sverige och har en koppling till de nationellt prioriterade forskningsområdena.

De nordiska länderna samarbetar för att utveckla effektiva, konkurrenskraftiga, säkra och hållbara energisystem. Energimyndigheten bidrar med medel till Nordisk Energiforskning som ansvarar för det nordiska energiforskningsprogrammet.

Inom EU sker insatserna främst inom SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) och EU:s ramprogram Horisont Europa och kommande Horisont Europa där bland annat ERA-NET Cofund och partnerskapsprogram är ett instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer. Syftet är att på längre sikt öppna upp nationella program för internationellt deltagande.

Inom International Energy Agency (IEA) är Energimyndigheten aktiv inom över 20 olika tekniksamarbeten, så kallade IEA Technology Collaboration Programmes, som ska effektivisera forskningsverksamheten och bedriva teknikbevakning.

De bilaterala samarbetena varierar till karaktär och omfattning. Vissa har större forskningstyngd medan andra är mer implementerings- och marknadsorienterade.