Joint Technology Initiatives (JTI)

Joint Technology Initiatives, JTI, är ett instrument för finansiering och administration av forskning via offentliga-privata partnerskap och ska ge stöd till avgränsade teknikområden under artikel 187 i Lissabonfördraget. JTI genomförs genom så kallade Joint Undertakings som delvis finansieras med medel från EU:s ramprogram Horisont 2020 men också med medel från industrin.

Bakgrunden till JTI är framväxten av europeiska teknikplattformar (European Technology Platforms) och det finns för närvarande närmare 40 plattformar i EU. Det är stora strategiska samarbeten som ska fokusera och kraftsamla Europas resurser på viktiga industriella områden.

Energimyndigheten deltar i två Joint Undertakings:

Joint undertaking on Bio-based Industries (BBI)

Biobased Industries (BBI) är ett offentligt-privat partnerskap mellan Europeiska kommissionen och industrin (the Bio-based Industries Consortium). Parterna delar på finansiering och ansvar för verksamheten. Den totala budgeten för programmet är 3,7 miljarder euro, varav ca 2,7 miljarder euro ska finansieras av näringslivet.

Programmet stödjer forskning, utveckling, spridning och främjande av ökad efterfrågan av bio-baserade produkter. Programmet syftar också till att påskynda innovation och främja marknadsintroduktion och ökad medvetenhet hos allmänheten för biobaserade produkter. Programmet är ett verktyg för att implementera Europeiska kommissionens strategi "A Bioeconomy for Europe".

Läs mer om pågående utlysningar inom BBI.

Kontaktperson: Michael Novotny, 016-542 06 25

Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU)

Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU) är ett offentligt-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och industrin. Parterna delar på finansiering och ansvar för verksamheten. Den totala budgeten för programmet är 1,33 miljarder euro, varav ca 505 miljoner euro ska finansieras av näringslivet.

Programmet stödjer forskning, utveckling och demonstration av bränsleceller och vätgastekniker inom EU. Forskningsfokus är bland annat att öka effektiviteten och livslängden samt minska kostnaderna för bränsleceller och vätgastekniker för att accelerera introduktionen av dessa tekniker på marknaden. Programmet har två forskningsinriktningar, transporter och energisystem. Transportinriktningen inkluderar bränsleceller för fordon och alla aspekter av vätgasanvändning inom transportsektorn inklusive infrastruktur och teknikutveckling för vätgasstationer.

Kontaktperson: Hanna Sundqvist, 016-544 23 25

Förutom dessa två Joint Undertakings finns det ytterligare fyra samarbeten:

  • Aeronautics and Air Transport (Clean Sky)
  • Clean Sky, är ett JTI miljövänligare flygtransporter.
  • ECSEL - Electronic components and systems
  • Innovative Medicines for Europe, IMI

Dessa ansvarar Vinnova för. Läs mer på Vinnovas webbplats.