EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik. Den första utlysningen öppnade 7 juli 2020.

Bakgrund

Den förordning som styr genomförandet av EU:s innovationsfond beslutades i februari 2019. EU-kommissionen öppnade den första utlysningen 7 juli 2020. Efter 2020 planeras för återkommande utlysningar fram till 2030.

Första utlysningen

Den första utlysningen öppnade 7 juli 2020. Deadline för att skicka in ansökan till första steget i utlysningen är 29 oktober klockan 17. Information om utvärderingsresultatet från första steget väntas preliminärt under första kvartalet 2021. Deadline för andra steget är andra kvartalet 2021. Information om utvärderingsresultatet från andra steget väntas preliminärt under fjärde kvartalet 2021. Den planerade totala budgeten för första utlysningen är 1 miljard euro och för projektutvecklingsstöd 8 miljoner euro.

Mer information om utlysningen finns i Funding and Tender portal. Se också utlysningstext här.

Grundläggande information om EU:s innovationsfond

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

Mål för EU:s innovationsfond:

 1. Att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.
 2. Att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt locka ytterligare offentliga och privata medel.

EU:s innovationsfond fokuserar på följande områden

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Form av stöd

Stöd från innovationsfonden till projekten kan delas ut främst som bidrag eller bidragande delar till blandfinansieringsinsatser.

Relevanta kostnader

Bidrag ges för upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser. Relevanta kostnader för ett småskaligt projekt (som inte överstiger 7 500 000 euro) är de totala kapitalkostnaderna för det berörda projektet. 

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först genom en intresseanmälan och sedan en fullständig ansökan.

Ansökan görs direkt till EU och görs inte via Energimyndigheten.

Urvalskriterier

 • Potential att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Grad av innovation
 • Mognadsgrad
 • Teknisk potential och marknadspotential för bredare tillämpning eller reproducerbarhet eller framtida kostnadsminskning
 • Kostnadseffektivitet

Projektutvecklingsstöd

Ges i form av bidrag till projekt som inte har tillräcklig mognadsgrad med upp till 100 procent av relevanta kostnader.

 • Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.
 • Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.
 • Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.
 • Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten deltar i en rådgivande expertgrupp som består av representanter från branscher, EU:s medlemsstater, associerade länder och EU-kommissionen. 

Om du har frågor om EU:s innovationsfond kan du kontakta oss på: eusinnova...@energimyndigheten.se