EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik. 

Bakgrund

EU:s innovationsfond har återkommande utlysningar fram till 2030.

Första utlysningen

Mindre projekt

Den första utlysningen för mindre projekt öppnade 1 december 2020 och stänger 10 mars 2021. Budgeten för första utlysningen för mindre projekt är 100 miljoner Euro. 9 december 2020 arrangeras ett webinarium för att informera om utlysningen och ansökningsprocessen. Se kalendern till höger. Sökande får information om utvärderingsresultatet i augusti 2021 (preliminärt) och projekt beviljas i slutet av  2021 (preliminärt). 

Mer information om utlysningen finns i Funding and Tenders portal. Utlysningstexten för mindre projekt hittar du här

Stora projekt

Den första utlysningen för stora projekt öppnade 7 juli 2020 och stängde 29 oktober. Sökande får information om utvärderingsresultatet från första steget under första kvartalet 2021. De 70 högst rankade ansökningarna erbjuds att lämna in en fullständig ansökan senast 23 juni 2021. Sökande informeras om utvärderingsresultatet från andra steget under fjärde kvartalet 2021. Projekt beviljas i slutet av 2021. Budgeten för första utlysningen var ca 1 miljard euro och för projektutvecklingsstöd ca 8 miljoner euro.

Mer information om utlysningen finns i Funding and Tenders portal. Utlysningstexten för stora projekt hittar du här.

Grundläggande information om EU:s innovationsfond

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

Mål för EU:s innovationsfond:

 1. Att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.
 2. Att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt locka ytterligare offentliga och privata medel.

EU:s innovationsfond fokuserar på följande områden

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Form av stöd

Stöd från innovationsfonden till projekten kan delas ut främst som bidrag eller bidragande delar till blandfinansieringsinsatser.

Relevanta kostnader

Bidrag ges för upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser. Relevanta kostnader för ett småskaligt projekt (som inte överstiger 7 500 000 euro) är de totala kapitalkostnaderna för det berörda projektet. 

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen sker i ett steg för mindre projekt.

Ansökningsprocessen sker i två steg för stora projekt. Först genom en intresseanmälan och sedan en fullständig ansökan.

Ansökan görs direkt till EU och görs inte via Energimyndigheten.

Urvalskriterier

 • Potential att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Grad av innovation
 • Mognadsgrad
 • Teknisk potential och marknadspotential för bredare tillämpning eller reproducerbarhet eller framtida kostnadsminskning
 • Kostnadseffektivitet

Projektutvecklingsstöd

Ges i form av bidrag till projekt som inte har tillräcklig mognadsgrad med upp till 100 procent av relevanta kostnader.

 • Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.
 • Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.
 • Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.
 • Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten deltar i en rådgivande expertgrupp som består av representanter från branscher, EU:s medlemsstater, associerade länder och EU-kommissionen. 

Om du har frågor om EU:s innovationsfond kan du kontakta oss på: eusinnova...@energimyndigheten.se