Horisont 2020

Programmet Horisont 2020 bidrar till genomförandet av EU:s politik på bland annat energiområdet.

Med anledning av Covid-19 så har utlysningar med deadline 21 april fått förlängd ansökningstid. Det gäller följande utlysningar:

Läs mer på Funding & Tenders portal, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19 

Horisont 2020 ger stöd till forskning, dutveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument.

Den totala budgeten för Horisont 2020 är runt 80 miljarder euro, där delområdet "Säker, ren och effektiv energi" som ligger under Samhälleliga utmaningar, tilldelats 7,7 % av budgeten, ca 6,16 miljarder euro.

Kommissionen publicerade det uppdaterade arbetsprogrammet för 2020 den 2 juli. Utlysningarna för utmaningen Säker, ren och effektiv energi hittar du i EU-kommissionens Funding & Tenders portal. Utlysningarna öppnar och stänger vid olika datum. Denna information hittar du i respektive utlysning i Funding & Tenders Portal eller i arbetsprogrammet. Mer information och stöd kan man också få via EU-kommissionens två myndigheter EASME och INEA som arbetar med utlysningar och handlägger ansökningar och projekt.

Extra utlysningar med anledning av EU-kommissionens Gröna giv. Kopplat till EU-kommissionens Gröna giv kommer det under året att publiceras särskilda utlysningar inom Horisont 2020

EIC Accelerator deadline 19 maj endast ”Green Deal”. För att söka under ”Green Deal” måste projekt bidra till åtminstone ett av Kommissionens följande mål:

  • Bidra till klimatmålen;
  • Erbjuda till ren, prisvärd och säker energi;
  • Bidra till en övergång av industrin till en ren och/eller cirkulär ekonomi;
  • Byggande och renovering på ett energi- och resurseffektivt sätt;
  • Accelerera övergången till hållbar och smart mobilitet;
  • Övergång till rättvis, hälsosam och miljövänlig livsmedelsförsörjning/system;
  • Bevarande och återställning av ekosystem och biodiversitet;
  • Realisering av nollutsläpp och en gift-fri miljö

Sök här. Vid frågor kontakta EUSME Support, https://eusme.se/

Bli utvärderare av ansökningar

EU-kommissionen söker oberoende experter för att utvärdera ansökningar till Horisont 2020. Erfarna forskare, akademiker, specialister från näringslivet, offentlig sektor och personer med stor kännedom om innovation välkomnas att ansöka. Är du intresserad av att bli expert för att utvärdera ansökningar registrera din ansökan hos EU-kommissionens Funding & Tenders Portal.

Energimyndighetens roll

Det huvudsakliga ansvaret för Horisont 2020 ligger hos VINNOVA. Energimyndigheten deltar i rollen som expert i arbetet i programkommittén för Säker, ren och effektiv energi där EU-kommissionen och medlemsstaterna träffas. I programkommittén utformas innehåll och arbetsprogram. Det finns även en svensk referensgrupp som har uppgift att se till att svenska intressenters behov tas tillvara i Horisont 2020. Vilka ledamöter som sitter i referensgruppen för Säker, ren och effektiv energi ser du till höger på sidan. Energimyndigheten ansvarar även för spridning av information om programmets innehåll och utlysningar till svenska aktörer på energiområdet.

Frågor?

Har du frågor om din ansökan, om ramprogrammet och dess olika delar, kontakta Mimmi Magnusson på VINNOVA eller Lisa Lundmark på Energimyndigheten.

För juridiska och finansiella frågor, kontakta Gwendolyn Schaeken på VINNOVA.

Har du synpunkter och inspel till utmaningen Säker, ren och effektiv energi? Kontakta Lisa Lundmark.