IEA Wind

Tekniksamarbetet inom IEA Wind handlar om att initiera forskningsprojekt samt sprida information kring forskning inom vindkraft som bedrivs i respektive deltagarland.

Informations- och kunskapsutbytet inom nätverket syftar i förlängningen till att underlätta implementeringen av vindkraft.

Forskningsresultaten sprids till vindkraftsbranschen genom den representant som varje land har utsett. För Sveriges del innebär samarbetet att kunskap och erfarenheter från andra länder som befinner sig i olika stadier av vindkraftsutveckling kan inhämtas.

Inom tekniksamarbetet finns ett antal så kallade "tasks" där Sverige är representerat och som handlar om aerodynamik, vindkraft i kallt klimat, elkraftsystem med stor andel vindkraft, beräkningsverktyg för optimering av vindkraftparker samt tillförlitlighetsdata för drift och underhåll.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år.