Viable Cities

Viable Cities fokuserar på forskning och innovation inom smarta, hållbara städer som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt. Viable Cities strävar mot klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Programmet är en katalysator för radikalt nya former av tvärvetenskapligt och transsektoriellt partnerskap och innovation mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Resultat från programmet implementeras över hela landet och till tillväxtmarknader för att ytterligare stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Viable Cities ser medborgarengagemang och digitalisering som två starkt bidragande faktorer för att påskynda omställningen till hållbara energisystem för städer.

Programmets vision

Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer. Ambitionen är att stärka Sveriges roll inom utvecklingen av smarta hållbara städer genom att bygga på landets styrkor inom forskning, innovation och entreprenörskap. Programmet samarbetar med andra ledande länder och städer för att vara ett nav och etablera ett globalt nätverk för smarta hållbara städer.  

Fyra fokusområden med fem genomgående teman

Viable Cities arbetar utifrån fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion,
 • Planering och byggd miljö, 
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och inom fem teman:

 • Testbäddar & Living Labs,
 • Innovation och entreprenörskap,
 • Finansiering & affärsmodeller,
 • Styrning,
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik.  

Programmets mål på 7-20 års sikt

Att Viable Cities:

 • har gett förutsättningar för att svenska städer är hållbara ur energi- och klimatsynpunkt, med en energianvändning som är 100 procent förnybar och utan nettoutsläpp av växthusgaser.
 • har bidragit till att svenska städer visat vägen till att uppnå Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.
 • har bidragit till att svenska städer genomsyras av engagerade medborgare som upplever en god livskvalitet, välbefinnande i staden och har en hållbar livsstil.
 • har ökat svensk företagande, sysselsättning och export på området smarta hållbara städer.
 • har bidragit till att svenska aktörer driver den internationella utvecklingen inom smarta hållbara städer, genom innovationer, policyutveckling och forskning.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet och Kungliga Tekniska Högskolan som programkoordinator.