Svenskt Förgasningscentrum (SFC)

Svenskt Förgasningscentrum (SFC) bedriver forskning inom området för förgasning av biomassa. Den första etappen pågår under perioden 2011-2013.

Svenskt Förgasningscentrum är organiserat som ett distribuerat centrum med Luleå tekniska universitet som nav och ansvarig för samordning med övriga engagerade högskolor (KTH, Chalmers m.fl.) samt industrin.

Syfte

Att skapa en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom biomasseförgasningsteknik och närliggande områden genom att samla kompetenta grupperingar inom högskola/universitet, företag inom området samt intressenter för kommersialiseringen av tekniken.

Mål

Målet med Svenskt Förgasningscentrum (SFC) är att vidareutveckla förgasningsprocesser som är industriellt intressanta, samt fungera som stöd och naturlig samarbetspartner för företag inom branschen.

Budgetram

Budgetram för perioden 2011-2013 uppgår totalt till 58,5 miljoner kronor vara Energimyndigheten finansierar med 19,5 miljoner kronor. Utöver Energimyndigheten finansieras kompetenscentrumet av deltagande universitet och högskolor samt av företag inom industrin.