Kompetenscentrum Gasväxling (CCGEx)

Kompetenscentrum Gasväxling eller Gas Exchange (CCGEx) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm bedriver forskning inom området förbränningsmotorers gasväxling.

Syfte

Syftet är att bedriva forskning inom området förbränningsmotorers gasväxling för att kunna öka förståelsen och identifiera nya tekniska lösningar inom gasväxling, EGR-system, överladdning och efterbehandlingssystem.

Mål

Målet är att bidra till omställningen till energisnåla, fossilfria, rena och hållbara transporter. Det innebär bland annat att utveckla teknik och mätmetodik för gasväxling samt verifiera och applicera numeriska modeller.

Budgetram

Den totala budgetramen uppgår till 120 miljoner kronor under perioden 2018-2021. Energimyndigheten finansierar med 40 miljoner kronor. Utöver Energimyndigheten finansieras kompetenscentrumet av Kungliga Tekniska Högskolan samt företag inom industrin.