Kompetenscentrum Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC)

Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) initierades 2007 av Energimyndigheten i ett partnerskap med industri och akademi för att främja samarbete och befästa Sveriges position som en ledande fordonsnation. För att möta kraven på emissioner och lägre bränsleförbrukning krävs både nya transporttekniska lösningar och teknisk utveckling av bränslen och fordon.

SHC:s uppdrag är att vara en strategisk kunskaps- och kompetensbas för utbildning, forskning och utveckling inom el- och hybridfordonsområdet, samt utgöra ett forum för samverkan mellan industri och akademi.

Bakom centret står idag tre fordonstillverkare – AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och Scania CV AB – samt fem tekniska högskolor – Chalmers, Lunds Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet samt Uppsala Universitet. Chalmers är centrets värdhögskola, ansvarigt för ledning och koordinering.

Nu pågår den tredje fasen vilket omfattar åren 2015-2019.

Syfte

Syftet med centrumet är att vara en nationell och internationell resurs för forskning, utveckling och utbildning inom el- och hybridfordonsområdet.

Mål

SHC:s mål är att skapa en nationellt och internationellt erkänd kunskaps och forskningsplattform inom el- och hybridfordonsområdet, utifrån vilken bedrivs industriellt och samhälleligt motiverad utbildning och forskning, och som fungerar som stöd och naturlig samarbetspartner för företagen inom branschen.

Budgetram

Budgetramen uppgår till 28,8 miljoner kronor per år, sammanlagt 115,2 miljoner kronor, varav Energimyndighetens del utgör 9,6 miljoner kronor per år.