Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Vi behöver även kunskap om hur nya arbetssätt och lösningar ska kunna göra det verkligt. 

Programmet Energieffektivisering i transportsektorn är inriktat på forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt. Det finns troligen stora energieffektiviseringsvinster i transportsystemet och syftet med programmet är att ta fram ny kunskap inom området.  

  • Programmet ska bidra till att bygga upp och underhålla starka forskarmiljöer inom området.
  • Programmet ska även bidra till att ny kunskap om metoder och tillämpningar tas fram genom att utveckla och testa helt nya arbetssätt och lösningar eller vidareutveckla och anpassa befintliga lösningar.
  • Programmet ska skapa förutsättningar för effektiv samverkan både internationellt och nationellt mellan olika insatser och aktörer med potential att bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem.

Programmet ska bidra till att potentialen för energieffektivisering i transportsystemet uppnås genom nya metoder, arbetssätt och lösningar för ökad kunskap om:

  • överflyttning av gods- och persontransporter till energieffektivare trafikslag.
  • energieffektivisering av en gods- eller persontransportlösning.
  • samhällsplanering som ger förutsättningar för ett energieffektivt transportsystem.
  • beteenden både hos individer och organisationer och drivkrafter och kapacitet för förändring av dessa.
  • tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter för utvecklingen av energieffektiva arbetssätt och lösningar inom person- och godstransportsektorn.
  • analys av möjliga styrmedel för att åstadkomma ett energieffektivt transportsystem

Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Programmet har inga ytterligare utlysningar. Sökanden hänvisas till programmet Transporteffektivt samhälle.

Information om tidigare beviljade projekt

I Energimyndighetens projektdatabas så hittar du information om de projekt som har beviljats hitintills inom programmet.

Programmets transportportal där alla pågående och avslutade projekt inom programmet presenteras. Här finns även rapporter, tidskriftsartiklar med mera inom respektive projekt.