Om projektet

Transporter av gods och människor har en avgörande roll i vårt samhälle. Transportsystemet är nödvändigt för att tillfredsställa människors och näringslivets behov, men ger upphov till en rad utmaningar. Den största är beroendet av fossila drivmedel som bidrar till utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.

Inrikes transporter står i dag för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Privatbilismen står för hälften av dessa utsläpp och utgör därför ett av de huvudområden som kräver fler innovativa lösningar.

Målet med projektet är att utveckla, stimulera och öka implementering av nya lönsamma och innovativa tjänster inom området hållbar och fossilfri mobilitet. Nya behovs- och användarorienterade lösningar ska utvecklas gemensamt med den offentliga och privata sektorn. Dessa ska bygga på hållbara (cirkulära) affärsmodeller som via ett brett genomslag i samhället bidrar till att nå målet om en fossilfri transportsektor senast 2045.

Projektet arbetar efter kärnprocesserna

Behovsdefinition

En viktig del i arbetet med att hitta hållbara mobilitetstjänster var att förstå de behov som aktörer i Sverige har. Med hjälp av forskningsrapporter, policydokument samt intervjuer och workshops med behovsägare, användare och experter definierades och formulerades de behov som framtida mobilitetstjänster måste svara upp mot.

För slutanvändaren handlar det om tjänster som är flexibla och enkla att använda och som är så pass attraktiva att behovet av att äga en egen bil minskar. Med hjälp av teknik som bygger på öppna API:er som möjliggör integration mellan de olika mobilitetsleverantörernas system ska detta möjliggöras. Leverantörer som är stabila, seriösa och som har en hållbar affärsmodell är prioriterade.

Marknadsdialog

För att hitta tjänster som svarar upp mot behoven av framtidens mobilitetstjänster lanserade Energimyndigheten den internationella innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge i oktober 2018. Totalt inkom bidrag från 15 olika länder och i maj 2019 utsågs tre vinnare som representerar lösningar som alla kan bidra till att driva utvecklingen av hållbara mobilitetstjänster i Sverige framåt.

De tre vinnarna i tävlingen är Iomob Technologies OU från Spanien, ÅF Infrastructure AB i samarbete med Benify från Sverige och Kyyti Group Oy från Finland.

Iomob Technologies tillhandahåller en öppen plattform där olika städer kan koppla ihop system och erbjuda en enhetlig tjänst till resenärerna. ÅF Infrastructures lösning bygger på ett samarbete med Benify och hjälper arbetsgivare att motivera sina medarbetare till ett hållbart resande såväl i tjänsten som privat. Den tredje vinnaren, Kyyti Group, vänder sig till pendlare och arbetsgivare med en lösning som kopplar ihop hållbara resealternativ såsom bilpool, lånecyklar, samåkning och kollektivtrafik.

Test/verifiering

Vinnarna introduceras under 2019 för svenska potentiella köpare inom privat och offentlig sektor, med målsättningen att ett samarbete ska inledas med möjlighet till test och verifiering av lösningarna.

I behovsdefinitionen framkom att testerna bör fokusera på personer och grupper som är tidiga med att prova nyheter och som är i en ny fas av livet, till exempel nyligen flyttat eller bildat familj.

För att underlätta en bred implementation har vinnarna möjlighet att söka finansiering för accelererad marknadsintroduktion i den öppna utlysningen ”Var med och testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion”.

Flera geografiska platser har visat intresse för nya hållbara mobilitetstjänster, däribland Gävleborg, Linköping, Malmö, Stockholm och Uppsala.

Implementation

Förhoppningen är att både de vinnande lösningarna i Sustainable Mobility Challenge och de lösningar som demonstreras via utlysningen i förlängningen ska få ett fäste i Sverige och bidra till en fossilfri framtid.