Transporteffektivt samhälle

Programvision: Ett transporteffektivt samhälle, där människor kan mötas och leva, som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt.

bus

Bakgrund

För att nå målet om att utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivåer behövs en omställning till ett transporteffektivt samhälle som har en mindre efterfrågan och energianvändning för transporter än dagens samhälle.

Det som här avses med ett transporteffektivt samhälle är ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. En transporteffektiv samhällsplanering underlättar möjligheten att välja ett hållbart transport- och/eller resebeteende.

Programmet drivs av Energimyndigheten i form av ett internt program, och omfattar totalt 200 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till 2023.

Fokusområden

Figuren nedan visas en matris över vilka fokusområden programmet har samt vilka forskningsbehov/förändringsfaktorer programmet omfattar.

Fokusområden för programmet

Klicka på bilden för att få upp en förstoring. Läs mer om de olika fokusområdena.

Inkluderat i dessa fokusområden är både person- och godstransporter samt lösningar för både stad och landsbygd.

Programmet fokuserar på själva omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster eller utveckling, produktion och distribution av förnybara drivmedel.

Programmål

Programmets övergripande mål är att ta fram ny kunskap och höja kompetensen hos akademi, institut, offentlig sektor och näringsliv genom att stödja forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Genom samverkan med transportsystemets aktörer ska nya transporteffektiva innovationer utvecklas.

Programmet har följande delmål:

  • Hög kompetens och kapacitet hos företag och offentlig sektor kring hur ett transporteffektivt samhälle kan uppnås.
  • Innovativa och vidareutvecklade arbetssätt, tjänster, affärsmodeller och anpassade lösningar, som bidrar till ett transporteffektivt samhälle, är demonstrerade och implementerade.
  • En långsiktig kompetensuppbyggnad i form av starka forskarmiljöer.
  • Etablerade tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare inom de naturvetenskapliga/tekniska och samhällsvetenskapliga/humanistiska disciplinerna som leder till en mångfald av perspektiv och lösningar.
  • Förutsättningar har skapats för effektiv samverkan både internationellt och nationellt mellan akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor.
  • Kunskap finns framtagen om genus och mångfaldsperspektiv på utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle.
  • Resultatspridning har skett till relevanta målgrupper inom akademi, institut, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

  • Programmet sträcker sig från februari 2018 till december 2023.
  • Programmet kommer att regelbundet att följas upp (ungefär vartannat år).
  • I samband med uppföljningen fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska förlängas och om programmets innehåll, genomförande och budget ska justeras.

Den största delen av medlen inom programmet kommer att avsättas för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet.

En till två utlysningar per år

Det kommer att hållas minst en utlysning per år inom programmet.
Se Energimyndighetens preliminära plan för utlysningar.

Prenumerera även gärna på Energimyndighetens utlysningar.

Kontakt

Frågor besvaras av, Catharina Norberg, 016-544 20 98 och Adam Mickiewicz, 016-542 06 30.