Demonstrationsprogram för elfordon 2011-2018

Demonstrationsprogram för elfordon ska ur ett användarperspektiv identifiera och om möjligt undanröja barriärer för en storskalig introduktion av elfordon på den svenska marknaden. Programmet startades 2011 och är förlängt till och med 30 juni 2018.

Demonstrationsprogrammet för elfordon har ett användarperspektiv som utgångspunkt där beteenden, marknader och kunskapsspridning är drivande för tekniska krav eller önskemål.

Forskningsområden

Demonstrationsprogrammet för elfordon har sedan starten gett stöd till ett antal varierande projekt, både till storlek och inriktning. Antalet elfordon på den svenska marknaden ökar och så även antalet sålda fordon. Sedan sommaren 2012 är den största andelen sålda elfordon så kallade laddhybrider. Det föranleder att myndigheten ser en breddad inriktning på forskning runt förhållanden och beteenden relaterat till elfordon och laddning i inkomna projektförslag som intressant för programmet.

  • Analyser kring hur marknaden för hur olika typer av elfordon kan komma att utvecklas och hur det kan påverka framtidsvisioner.
  • Kartläggning av flaskhalsar för att identifiera åtgärder som kan underlätta introduktionen av eldrivna fordon.
  • Bedömningar av strategiska frågor om var fordonstyperna kan komma att ge gynnsammast möjliga effekter med olika formulerade målsättningar och mätetal.
  • Nya användningsområden, affärsmodeller för elfordon som kan påskynda en elfordonsintroduktion.
  • Analyser kring konsekvenser av elberoende transporter
  • Analyser av miljökonsekvenser av elfordon i olika miljöer.
  • Kostnadseffektiva laddningssystem för elfordon.
  • Integrerade fordons/laddnings-infrastruktur projekt med basis i vad brukarna idag upplever då de köper elfordon respektive laddhybrider.
  • Drivkrafter och hinder för övergång till elfordon.

Ett "hela resan-perspektiv" är viktigt. För att eldrift i hela eller delar av resan ska vara möjlig måste fysiska förutsättningar för elfordon samt prioriteringsmönster, upplevelser och attityder hos användarna analyseras. Myndigheten söker projekt i syfte att förstå hur användarna av dagens elfordon och laddhybrider upplever hur laddinfrastrukturen bör kompletteras. Detta för att kunna ersätta fossildrivna transporter och därmed även ge incitament för andra att övergå till laddbar eldrift.

Förutom de nämnda områdena kan programmet också ge stöd till syntesarbeten och olika omvärldsanalyser i syfte att stärka den tekniska forskningen och styra inriktningen på programmets framtida innehåll.

Budgetram

Budgetramen för programmet uppgår till totalt till 285 miljoner kronor efter förlängningen av programmet som tillförde 85 miljoner kronor genom beslut i juni 2013. I slutet av 2015 förlängdes programmet med ytterligare 6 månader till och med 30 juni 2018. Programmet finansieras i sin helhet av Energimyndigheten. Samfinansiering behövs i olika grad beroende på projektkaraktär i de ingående delprojekten.