Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Vi behöver även kunskap om hur nya arbetssätt och lösningar ska kunna göra det verkligt. 

Programmet Energieffektivisering i transportsektorn är inriktat på forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt. Det finns troligen stora energieffektiviseringsvinster i transportsystemet och syftet med programmet är att ta fram ny kunskap inom området.  

  • Programmet ska bidra till att bygga upp och underhålla starka forskarmiljöer inom området.
  • Programmet ska även bidra till att ny kunskap om metoder och tillämpningar tas fram genom att utveckla och testa helt nya arbetssätt och lösningar eller vidareutveckla och anpassa befintliga lösningar.
  • Programmet ska skapa förutsättningar för effektiv samverkan både internationellt och nationellt mellan olika insatser och aktörer med potential att bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem.

Programmet ska bidra till att potentialen för energieffektivisering i transportsystemet uppnås genom nya metoder, arbetssätt och lösningar för ökad kunskap om:

  • överflyttning av gods- och persontransporter till energieffektivare trafikslag.
  • energieffektivisering av en gods- eller persontransportlösning.
  • samhällsplanering som ger förutsättningar för ett energieffektivt transportsystem.
  • beteenden både hos individer och organisationer och drivkrafter och kapacitet för förändring av dessa.
  • tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter för utvecklingen av energieffektiva arbetssätt och lösningar inom person- och godstransportsektorn.
  • analys av möjliga styrmedel för att åstadkomma ett energieffektivt transportsystem

Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Programmet har inga ytterligare utlysningar. Sökanden hänvisas till programmet Transporteffektivt samhälle.

Information om tidigare beviljade projekt

I Energimyndighetens projektdatabas så hittar du information om de projekt som har beviljats hitintills inom programmet.