Hållbar mobilitet som tjänst

Transporter av gods och människor har en avgörande roll i vårt samhälle. Transportsystemet är nödvändigt för att tillfredsställa människors och näringslivets behov, men ger upphov till en rad utmaningar. Den största är beroendet av fossila drivmedel som bidrar till utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.

Inrikes transporter står i dag för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Privatbilismen står för hälften av dessa utsläpp och utgör därför ett av de huvudområden som kräver fler innovativa lösningar.

Målet med projektet är att utveckla, stimulera och öka implementering av nya lönsamma och innovativa tjänster inom området hållbar och fossilfri mobilitet. Nya behovs- och användarorienterade lösningar ska utvecklas gemensamt med den offentliga och privata sektorn. Dessa ska bygga på hållbara (cirkulära) affärsmodeller som via ett brett genomslag i samhället bidrar till att nå målet om en fossilfri transportsektor senast 2045.